مطالعه فلوریستیکی جلبکهای سبز آبی سه چشمه آب گرم در استان هرمزگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی. مربی گروه زیست شناسی ، دانشگاه پیام نور

2 استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه هرمزگان

4 استادیار پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سیانوفیتا یا جلبکهای سبز آبی موجودات پروکاریوتی فتوسنتزی می باشند که در اغلب زیستگاههای اکولوژیکی یافت می شوند که گروهی متنوع از جنبه های مورفولوژیک و فیزیولوژیک بوده و علاقه مندی خاصی برای تحقیق در گروه را باعث گردیده است. در این تحقیق شناسایی جلبکهای سبز آبی گرما دوست در سه چشمه آب گرم فاریاب ، تودلویه و فتویه واقع شده در غرب استان هرمزگان مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه ها از مکانهای مختلف با دماهای متعدد جمع آوری گردید و بخاطر تاثیر خواص فیزیکی و شیمیایی آب چشمه ها روی تنوع گونه ای ، ویژگیهای فیزیکوشیمیایی آب چشمه های مورد نظر مورد آنالیز قرار گرفت . به منظور به حداقل رساندن تغییرات کمی و کیفی فیتوپلانکتونها، نمونه های جمع آوری شده درمحلول فرمالین 4% نگهداری شد. مطالعات تاکسونومیکی بر اساس کلیدهای معتبر بین المللی انجام پذیرفت. در این تحقیق 66 گونه شناسایی شد که در چشمه آب گرم فاریاب 56 گونه جلبکی متعلق به 22جنس و 10 خانواده، در چشمه آب گرم فتویه 29 گونه متعلق به 11 جنس و 6 خانواده در چشمه آب گرم تودلویه و 12 گونه متعلق به 6 جنس و 2 خانواده شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


Anagnostidis, K. & Komárek, J. 1988: Modern approach to the classification system of Cyanophytes. 3 - Oscillatoriales. Algol. Stud. 50- 53: 327-472. Archive Fur Hydrobiologie, Supplementband 80. -Stuttgart.
Anagnostidis, K. & Komarek J. 1990: Modern approach to the classification system of cyanophytes: 5-Stigonematales. Algol. Stud. 59: 1- 73. Archive Fur Hydrobiologie, Supplementband 80. -Stuttgart.
Anagnostidis, K. & Komarek J. 2005a: Modern approach to the classification system of cyanophytes: 1-Chroococcales. Algol. Stud. 19/1: 1-551.
Anagnostidis, K. & Komarek J. 2005b: Modern. 2014.  Floristic study on cyanophyta of hot springs in Iran IRAN. J. BOT. 20 (2):247, approach to the classification system of cyanophytes: 2- Oscillatoriales. Algol. Stud. 19/2:1-385.
Brock, T.D., 1967: Micro-organisms adapted to high
temperatures. Nature 214: 882–885.
Brock, T.D. 1978: Thermophilic Microorganisms and Life at High Temperatures.- Spinger-Verlag, Berlin, 465 pp.
Castenholz, R. W. 1969: The thermophilic cyanophytes of Iceland and the upper temperature limit.- J. Phycol. 5: 350-358.
Castenholz, R.W. 1996: Endemism and Biodiversity of thermophilic cyanobacteria.- Nova Hedwigia Beih. 112: 33-47.
Compere, P. 1981: Algues des deserts d'Iran.- Bulletin du Jardin botanique national de Belgique. 51: 3-40.
Desikachary, T. V. 1959: Cyanophyta. Indian Council of Agricultural Research.- New Delhi. 684 pp.
Ferris, M.J., Muyzer, G. and Ward, D.M. 1996a: Denaturing gradient gel electrophoresis profiles of 16S rRNA-defined populations inhabiting a hot spring microbial mat community. -Appl. Environ. Microbiol. 62: 340-346.
Ferris, M.J., Ruff-Roberts, A.L., Kopczynski, E.D., Bateson, M.M. & Ward, D.M. 1996b: Enrichment culture and microscopy conceal diverse thermophilic Synechococcus populations in a single hot spring microbial mat habitat. - Appl. Environ. Microbiol. 62: 1045-1050.
Fish, S.A. & Codd, G.A. 1994: Bioactive compound production by thermophilic and thermotolerant cyanobacteria (blue-green algae).- World J. Microbiol. Biotechnol. 10: 338-347.
Hirano, M. 1973: Freshwater algae from Mesopotamia.- Contr. Biol. Lab. Kyoto Univ. 24(2): 105-119.
Kondratyeva, N.V., Kovalenko, O.V. & Prikhod’kova, L.P. 1984: Cyanophyta. General characterization.Chroococcophyceae. Chamaesiphonophyceae. Vol. 1, pt. 1. Nauk.Dumka Press, Kiev.-[Ukr.]

Lfِfler, H. 1959: Beiträgezur Kenntnis der Iranischen Binnengewässer.-Intern. Rev. Ges. Hydrobiol. 44(1):227-276.
Lfِfler, H. 1961. Beiträgezur Kenntnis der Iranischen Binnengewässer. -Intern. Rev. Ges. Hydrobiol. 46(2):309-406.
Norris, T. B., Mcdermott, T. R. & Castenholz, R. W. 2002: The long-term effects of UV exclusion on the microbial composition and photosysthetic competence of cyanobacteria in hot spring microbial mats. -FEMS Microbiol. Ecol. 1323: 1–17.
Papke, R. T., Ramsing, N. B., Bateson, M. M. & Ward, D. M. 2003: Geographical isolation in hot spring cyanobacteria. -Environ. Microbiol. 5: 650–9.
Skimisdottir, S., Hreggvidsson, G. O., Hiorleifsdottir,S., Marteinsson, V. T., Petursdottir, S. K., Holst, O. & Kristjansson, J. K. 2000: Influence of sulfide and temperature on species composition and community structure of hot spring microbial mats. -Appl. Environ. Microbiol. 66: 2835-2841.
Sompong, U., Hawkins, P., Besley, C. & Peerapompisal, Y. 2005: The distribution of cyanobacteria across Physical and chemical gradients in hot spring in northern Thailand. -FEMS Microbiology Ecology 52: 365-376.
Stanier, R. Y., Kunisawa, R., Mandel, M. & Cohen- Bazire, G. 1971: Purification and properties of unicellular blue- green algae (order Chroococcales). Bact. Rev., 35: 171-205
Stanier, R. Y., & Cohen-Bazire, G. 1977: Phototrophic Prokaryotes: The Cyanobacteria. In M. P. Starr, J. L. Ingraham, & A. Balows (eds.), Annual Review of Microbiology (pp. 225-274). Palo Alto, Annual Reviews Inc.- CA. Ward, D.M., Tayne T.A., Anderson K.L. & Bateson
M.M. 1987: Community structure and interactions among community members in hot spring cyanobacterial mats. Symp. Soc. Gen. Microbiol. 41: 179-210.
Ward, D.M., Weller R., Shiea J., Castenholz R.W. & Cohen, Y.1989: Hot spring microbial mats: anoxygenic and oxygenic mats of possible evolutionary significance. In: Cohen Y. and Rosenberg E. (eds.), Microbial Mats: Physiological Ecology of Benthic Microbial Communities. American Society for Microbiology.- Washington D.C. pp. 3-15.
Ward, D.M., Ferris M.J., Nold, S.C. & Bateson, M.M. 1998: A natural view of microbial biodiversity within hot spring cyanobacterial mat communities. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 62: 1353-1370.
Ward, D.M., Castenholz, R. W. 2000: Cyanobacteria in geothermal habitats in Ecology of Cyanobacteria. Their Diversity in Space and Time. In: Whitton B.A. & Potts M.(eds.), pp 37–59. - Dordrecht, Kluwer Academic Publishers.
Ward, D.M. and Castenholz R.W. 2002: Cyanobacteria in geothermal habitats. In: Whitton B.A. and Potts M. (eds), The Ecology of Cyanobacteria. Kluwer Acdemic Publishers.- Dordrecht. pp. 37-59.
Wasylik, K. 1975: Notes on the freshwater algae of Iran.- Fragm. Flor. Geobot. 21(3): 369-397.
Woronichin, N.N. 1925: Materials for the flora of freshwater algae Caucasus VI. Proceedings of the North-Caucasian Hydrobiological Station 1(1):1-7.- (In Russian).
Zareidarki, B. 2011: Cyanophyta from different water bodies of Iran.- International Journal on Algae 13(1): 52-62.