تحلیل ریزماهوارکی از تنوع ژنتیکی جو خودرو (Hordeum vulgare subsp. spontaneum) در ایران با استفاده از روش‌های نمونه‌برداری مختلف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان

2 دانشیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

3 گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

4 محقق پسادکتری، موسسه نیاس (NIAS)، سوکوبا، ژاپن

5 استاد موسسه نیاس (NIAS)، تسوکوبا، ژاپن

چکیده

الگوی تنوع ژنتیکی 54 جمعیت و 40 فرد جو خودرو از رویشگاههای طبیعی مختلف ایران با استفاده از 26 جفت نشانگر ریزماهواره مورد آنالیز قرار گرفت. در سطح جمعیتی، مقادیر بالایی از تنوع (0.71) با متوسط تعداد آلل 6.92 آلل در هر لوکوس (تا 17 آلل در هر لوکوس) ومیزان بالایی از پلی­مورفیسم به میزان متوسط 0.67 مشاهده گردید. تعداد متوسط آلل در هر جمعیت 38.37 (از 36.33 آلل در شمال­شرق تا 38.94 آلل در غرب کشور) و در افراد 28.42 آلل در هر فرد (در دامنه­ی 28.11 در غرب کشور تا 29 آلل در شمال کشور) بود. در دندروگرامها، نمونه­های جمع­آوری شده از شمال وشمال­شرق ایران در یک گروه و دور از نمونه­های جمع­آوری شده از غرب و شمال­غرب قرار گرفتند که بیانگر وجود دو زیرخزانه ژنی مخلف در ایران می­باشد. براساس نتایج این مطالعه، خزانه ژنی جو خودرو ایرانی منابع بالایی از تنوع را به نمایش می گذارد که برای اصلاحگران نباتات جهت یافتن آلل­های جدید سودمند می­باشد.

کلیدواژه‌ها