یک گونه جدید شنگ (.Tragopogon L) متعلق به تیره کاسنی از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

چکیده

Tragopogon kurdicus Safavi & Maroofi به عنوان یک گونه جدید از ایران، کردستان، کوه آوالان، شرح داده می‌شود. این گونه نزدیک به T. erostris است که گونه‌ای انحصاری ایران بوده و از استانهای کرمانشاه و کردستان گزارش شده‌ است. گونه جدید از گونه T. erostris در داشتن ساقه بلندتر، برگ‌های بزرگتر، دمگل‌آذین‌های بلندتر، کپه‌هایی با گریبان‌های بزرگتر، جقه‌های بلندتر فندقه‌ها و همچنین فندقه‌های درازتر با نوک دارای زواید اره‌ای ریز جدا می‌شود.

کلیدواژه‌ها