شناختی بر داینوفلاژله‌های آب‌های داخلی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

طی این مطالعه 37 گونه شامل 44 آرایه درون گونه‌ای داینوفلاژله‌ها شناسائی شد. نمونه‌برداری‌ها طی سال های 1379 تا 1391 انجام گرفته است. داینوفلاژله‌های مورد مطالعه متعلق به 1 رده، 4 راسته، 9 خانواده و 13 جنس هستند و از اکوسیستم‌های آبی مختلف داخلی جمع آوری شده‌اند. بیشترین تعداد یعنی 25 گونه (31 آرایه درون گونه‌ای) متعلق به رودخانه هاست. در این مطالعه تجزیه و تحلیل مختصری نیز از نظر اکولوژیک و جغرافیای آلگافلور انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل جغرافیایی آلگافلور داینوفلاژله‌های ایران نشان از وجود پنج منطقه (چندناحیه‌ای، هولارکتیک، جنگلی، شمالی و قطب-آلپی) دارد. همراه با گسترش گونه‌های جهان‌زی دینوکاریوت‌ها، 7 گونه نادر که قبلا برای اکوسیستم‌های آبی آسیا بیگانه بودند از اکوسیستم‌های آبی ایران گزارش شد. در نتیجه تجزیه و تحلیل مطالعات قبلی و نتایج مطالعه حاضر، جمعاً 42 گونه (50 آرایه درون گونه‌ ای) داینوفلاژله آب شیرین از اکوسیستم‌های آبی مختلف کشور معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها