گونه Syntrichia sinensis (Müll. Hal.) Ochyra، گزارش جدیدی از تیره Pottiaceae برای فلور خزه‌ای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

2 استادیار پژوهش بخش تحقیقات رستنی ها، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد بخش تحقیقات رستنی ها، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

چکیده

براساس اجرای طرح کلی جمع‌آوری و شناسایی خزه‌ها در ایران، اخیرا یک گونه از جنس Syntrichia به نامS. sinensis (Müll. Hal.) Ochyra متعلق به تیره Pottiaceae در استان آذربایجان غربی یافت شد که گزارش‌ جدید برای فلور خزه‌ای کشور محسوب می‌شود. تیره مذکور با گسترش جهانی شامل 77 جنس و نزدیک به 1450 گونه است که صفت مشخصه زیستگاه‌های سخت محسوب می‌شود. تصاویر، شرح مورفولوژیکی، پراکنش جغرافیایی، محل دقیق جمع‌آوری و رویشگاه گونه مذکور توضیح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها