دو گونه جدید از جنس‌های Codonocephalum و Delphinium برای اولین بار از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان.

چکیده

گونه‌های Codonocephalum inuloides و Delphinium micranthum برای اولین بار از ایران گزارش می گردند. گونه Delphinium micranthum قبلاً از مناطق مرتفع واقع در شمال کشور عراق گزارش و گونه Codonocephalum inuloides از کشور عراق و همچنین ترکیه که در فلور این کشور تحت نام Inula inuloides آورده شده است. گونه Codonocephalum inuloides با گونه مشابه خود یعنی Codonocephalum stenocalathium که توسط رشینگر از استان خوزستان گزارش شده است، در داشتن کپه های پرگل و گریبانه (Involucre) پهن و استکانی جدا می شود. گونه Delphinium micranthum با داشتن ریشه‌ای غده‌ای شکل، گلهای کوچک (کاسه کوچکتر از 1 سانتیمتر)، گلهای آبی رنگ، برگ‌های قاعده‌ای به شدت بریده، برگه‌های پایینی گل‌آذین سه بخشی، ساقه پوشیده از کرک و همچنین فولیکول پوشیده از غده و کرک از سایر گونه‌های ایران تفکیک می گردد.

کلیدواژه‌ها