مروری بر جنس (Eremopoa Roschv. (Poaceae, Poeae در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ارشد گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان

3 استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

4 استاد گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

بر مبنای بازبینی تاکسونومیک، جنس Eremopoa و منابع مربوط به این جنس با دارابودن چهار گونه و سه واریته در ایران به رسمّیت شناخته می‌شود.که یک واریته (E. persica var. oxyglumis) به عنوان ترکیب جدید به فلور ایران اضافه می‌شود.

کلیدواژه‌ها