تشریح مقایسه‌ای ساقه و برگ در سه جنس از زیر تیره Alsinoideae تیره Caryophyllaceae

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه الزهرا، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک اکولوژی دانشگاه الزهرا، تهران

چکیده

ساختمان تشریحی 3 جنس و 8 تاکسون از زیرتیره Alsinoideae تیره Caryophyllaceae  برای اولین بار از ایران گزارش می شود. نظر به وجود شباهت های ریختی بین گونه ها، مشکلات زیادی در جداسازی آنها وجود دارد. تنوع ساختمان تشریحی ساقه و برگ در 42 جمعیت از زیستگاههای مختلف برای تشخیص بهتر تاکسون ها مورد ارزیابی قرار گرفت. در این پژوهش 42 صفت کمّی و کیفی تشریحی مورد بررسی واقع شد. تنوع درون و بین گونه ای مورد ارزیابی واقع شده و ارزش افتراقی خصوصیات تشریحی مورد توجه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل های آماری ارزش افتراقی خصوصیات تشریحی برگ و ساقه را مشخص می کند.

کلیدواژه‌ها