کلیدواژه‌ها = Asteraceae
تعداد مقالات: 34
26. یک گزارش جدید و یک گونة جالب از جنس Scorzonera برای ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 159-162

سید رضا صفوی


27. جنس Pterachaenia ، به عنوان گزارش جدیدی از تیره Asteraceae برای ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 241-243

سیدرضا صفوی


28. گزارشی از سه گونه گل‌گندم ( بخش Centaurea, sect. Cynaroideae ) از ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 299-302

احمد قهرمان؛ فریده عطار


29. دو گونه جدید و گزارش یک گونه جدید از جنس کوزینیا (بخش Cynaroideae ) از غرب ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 259-269

فریده عطار؛ احمد قهرمان


30. موانع تشکیل بذر در زنجبیل (Zingiber officinale)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 119-129

پر ماندانا داس؛ اس رای؛ آنات باندهو داس


31. مطالعات کروموزومی روی خانواده Asteraceae در ایران (2)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 91-104

سید محمود غفاری


32. معرفی دو گونه جدید و یک گونه نادر از جنس کوزینیا ( بخش Cynaroideae ) از ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 15-22

احمد قهرمان؛ فریده عطار


34. پراکندگی و مطالعات کروموزومی روی Cousinia بخش Sphaerocephalae

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 49-54

سیده باهره جوادی؛ سید محمد غفاری