معرفی دو گونه جدید و یک گونه نادر از جنس کوزینیا ( بخش Cynaroideae ) از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هرباریوم مرکزی دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه گیاه شناسی

2 هرباریوم مرکزی دانشگاه تهران، گروه گیاه شناسی، دانشکده علوم

چکیده

گونه‌های Cousinia parsana و C. Shebliensis به ترتیب از ارتفاعات الوند‌ (همدان) و گردنه شبلی (نزدیک‌تبریز) به عنوان گونه‌های جدید شرح داده می‌شوند. گونه اول نزدیک به گونه C. elwendensis Bornm. است ولی در تعداد گل، طول جام، تعداد براکته و بعضی صفات دیگر از آن جدا می‌شود. گونه دوم با C. gilliatii Rech. f. قرابت دارد ولی در صفاتی چون فقدان پوشش کرکی سفید رنگ، تعداد گل، اندازه براکته‌ها و برگشته بودن آنها با آن اختلاف دارد. همچنین یک گونه نادر به نام C. elwendensis Bornm. از ارتفاعات الوند (همدان) گزارش شده و شرح آن تکمیل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


Rechinger, K.H., 1972: Cousinia in K. H. Rechinger Fl. Iranica, no. 90. -Graz.