چهار گونه جدید از جنس Asteraceae) Cousinia ) در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد پژوهش ، مؤسسسه تحقیقات جنگها و مراتع کشور.

چکیده

چهار گونه جدید جنس .Cousinia Cass از ایران شرح داده می‌شود. گونه  C. barezica بر اساس نمونه‌ای که از سلسله جبال بارز در استان کرمان جمع آوری شده شرح داده می‌شود. این گونه متعلق به بخش Spinuliferae  است و با گونه‌های C. longifolia  و C. sicigera  نزدیکی دارد ولی با هر دو گونه در داشتن برگهای دو‌رنگ در مقابل برگهای یک رنگ تفاوت دارد. گونه C. isfahanica بر اساس نمونه‌ای که از اصفهان، سمیرم، ونک جمع آوری شده معرفی‌می‌گردد . این گونه با گونه‌های C. rigidissima  و C. auranti که هر دو در افغانستان انتشار دارند نزدیکی دارد. گونه جدید با ویژگیهای برگ وکپه با هر دو گونه تفاوت دارد. گونه C. maasoumii  براساس نمونه هایی از اراک ودلیجان شرح داده می‌شود و با گونه C. macroptera  خویشاوندی دارد. در گونه جدید برگهای قاعده‌ای نیزه‌ای باریک اند و گیاه به رنگ سبز گرایش دارد، در صورتیکه در گونه C. macroptera  که فقط در استان آذربایجان انتشار دارد، برگها نیزه‌ای ویا بیضوی پهن اند و رنگ گیاه خاکستری است. گونه C. pseudocandolleana  بر اساس نمونه‌ای از استان خراسان شرح داده می‌شود و با گونه C. candolleana  که انحصاری استان همدان است نزدیکی دارد. گونه جدید ارتفاع تاحدود 30 سانتیمتر دارد و چند ساقه‌ای است. در صورتی که گونه C. candolleana  ارتفاع حدود یک متر را دارد و تک ساقه‌ای است. گونه جدید همچنین با گونه C. myriotoma  خویشاوندی دارد  و با آن در داشتن برگهای شانه‌بخش ساده، جام گل کرم و برگه‌های گریبانی قلابی تفاوت دارد. در گونه C. myriotoma  برگها دو تا سه بار شانه‌ای بخش اند، جام گل گلی معرفی شده است و برگه‌های گریبانی افراشته و غیرقلاب‌ مانند اند.

کلیدواژه‌ها


Assadi, M. 1989: Plan of the Flora of Iran. –Tehran.

Attar, F. 2000: The systematic study of Cousinia (Asteraceae) sect. Cynaroideae in Iran, Ph. D. thesis. –Tehran University.

Attar, F. & Ghahreman, A. 2006: A synopsis of sect. Cynaroides (Cousinia, Compositae), distribution patterns and diversity centers. –Rostaniha 7: 315-342.

Attar. F., Ghahreman, A., Mahdigholi, K. & Sheidai, M. 2007: A synopsis of Cousinsa sect. Serratuloides (Asteraceae) in Iran. –Novon 17: 1-7.

Cherneva, O. V. 1962: Cousinia in Shishkin and Bobrov Flora of the USSR vol. 27: 135-442. translated by Doon Scientific translation co., India 1997. –published by Gajendra Singh Gahlot for Bishen SinghMahendra Paul Singh and Koeltz Scientific Books, India.

Huber-Morath, A. 1975: Cousinia in P. H. Davis Flora of Turkey vol. 5: 329-353. –Ediburgh.

Mehregan, I. 2008: Systematics, phylogeny and biogeography of Cousinia (Asteraceae). Dissertation, Fachbreich Biologie der Johannes Gutenberg-Universitat Mainz.

Mehrgan, I. & Kadereit, J. W. 2008: Taxonomic revision of Cousinia sect. Cynaroideae (Asteraceae, Cardueae). –Willdenowia 38:293-362.

Rechinger, K. H. 1972: Cousinia in K. H. Rechinger Flora Iranica 90. –Graz.

Rechinger K. H. 1979: Cousinia in Cynerae (Compositae) Flora Iranica 139 a: 108-153. –Graz.