نکاتی درباره جنسهای .Scorzonera L و .Scolymus L از تیره آفتابگردان درایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها


Rechinger, K. H. 1977: Scorzonera L. - In Rechinger, K. H. Flora Iranica 122: 16-79. - Graz.

Rechinger, K. H. 1977: ScolymusL. - In Rechinger, K. H. Flora Iranica no.122: 5-6. - Graz.