گزارش‌هاى جدید از جنس Hieracium در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

2 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، ایران

چکیده

گونه‌هاى H. piloselloides و H.×auriculoides و H.×matrense از بخشsect. Praealtina  و به ترتیب از زیر بخش‌هاى subsect. Florentina ، subsect. Praealtoechinina  و subsect. Praealtopilosellina و گونه H.×hypeuryum  از بخش sect. Pilosellina و زیر بخش  subsect. Hoppeana و گونه H.×kozlowskyanum از بخش sect. Echinina و زیر بخش subsect. Incana  براى اولین بار از غرب و شمال ایران گزارش مى‌شوند. براى هر یک ار گونه‌هاى فوق نمونه هرباریومى و کمى توضیحات ذکر مى‌گردد.

کلیدواژه‌ها


Assadi, M. 1987: Plants of Arasbaran Protected area, NW. Iran (part 1). -Iran. J. Bot. 3 (2): 129-175.

Juxip, A. Ya. 1960: Hieracium in B. K. Shishkin & E. C. Bobrov Flora of the USSR, vol. 30. -Moskva & Leningrad.

Rechinger, K. H. & Lack H. W. 1977: Hieracium in K. H. Rechinger, Flora Iranica no. 122: 171-180. -Graz.

Sell, P. D. & West C. 1975: Hieracium in P. H. Davis  Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol. 5: 696- 763. - Edinburgh.

Tavakkoli, Z. & M. Assadi 2005: A new species and a new record of HieraciumL. (Asteraceae) from Iran. – Iran. J. Bot. 11 (1): 59 – 63.