یک واریته جدید از جنس .Tragopogon L برای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سنندج، ایران

چکیده

" که از استان کردستان جمع آوری شده است به عنوان واریته جدید برای ایران معرفی می شود. این واریته با داشتن برگهای خیلی پهن‌تر از واریته تیپ مشخص می‌شود

کلیدواژه‌ها


Rechinger, K. H. 1977: Tragopogon L. - In Rechinger, K. H. Flora Iranica 122: 83-120. - Graz.