گزارش گونه جدیدی از جنس Cousinia (سکسیون Cousinia) از شمال غرب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات حفاظت و دفع آفات گیاهی، تهران-ایران

2 هرباریوم مرکزی دانشگاه تهران، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران- ایران

3 هرباریوم مرکزی دانشگاه تهران، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران-ایران

چکیده

گونه azerbaidjanica Cousinia از بخش Cousinia به عنوان گونه جدیدی از استان آذربایجان شرح داده می‌شود. تصویر و نقشه پراکنش آن نیز ارایه می‌گردد. همچنین ارتباط آن با نزدیک‌ترین گونه‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


Bouloumoy, L. 1930: Cousinia. In V. Freres (ed.), Flore du Liban et de la Syrie: 194-195. (in French).

Cherneva, O.V. 1997. Cousinia. pp. 135-442. In: B.K. Shishkin and E.G. Bobrov (eds). Flora of the USSR, XXVII. Moscow, 1962, Leningrad (Translated from Russian).

Cherneva, O. V. 1962: Cousinia in B. K. shishkin and E. G. Bobrov Flora of the USSR vol. 27 (translation published in 1997 by Bishen Singh mahendra Pal Singh, India).

Huber-Morath, A. 1975: Cousinia. pp. 329-353. In: P.H. Davis (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, No. 5: 329-353.

Rechinger, K.H. 1972: Cousinia. in: K.H. Rechinger (ed.), Flora Iranica, no. 90. -Graz-Austria.

Rechinger, K. H. 1979: C ousinia. pp.108-153. In: K. H. Rechinger (ed.), Flora Iranica, no. 139A: 108-153. - Graz-Austria.