مطالعه آناتومی – تاگزونومی گونه‌های بخش سراتولوئیده (جنس کوزینیا، خانواده کاسنی) در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بخش سراتولوئیده در ایران دارای 14 گونه است، از این تعداد در این تحقیق 2 گونه جدیدC. elburzensis و C. sheidaiana به آن اضافه و گونه C. adenostegia نیز به آن منتقل می‌شود. همه گونه های آن  به جز گونه C. pterocaulos اندمیک ایران هستند. تشریح مقایسه‌ای ساختار برگ (به جز گونه های (C. olivieri and C. alfrediiو ساقه (بعضی از گونه‌ها) گونه‌های بخش سراتولوئیده از جنس کوزینیا مطالعه شده صفات تشریحی اندامهای مختلف برای هر گونه شرح داده شده است. ساختار تشریحی ساقه همه گونه‌ها به جز برخی اختلافات جزئی تقریبا در همه یکسان است. بیشترین اختلاف مربوط به برگ و ساختار تشریحی رگبرگ میانی آن است.
بر اساس همین صفات می‌توان به راحتی گونه‌های مختلف این بخش را از یکدیگر جدا کرد. عکسهای رنگی برای هر گونه و کلید شناسائی بر اساس صفات آناتومیک ارائه شده است.


کلیدواژه‌ها


Attar, F. 2000: The systematic study of Cousinia (Asteraceae) sect. Cynaroideae in Iran. Ph. D. dissertation, Faculty of Sciences, Tehran University, Tehran.

 -  & A. Ghahreman. 2000: Two new species and a new record of the genus Cousinia Cass., sect. Cynaroideae (Asteraceae) from Iran. Iran. J. Bot. 8: 259-269.

-  &  -   2000: New taxa of genus of  Cousinia. Iran. J. Bot. 9: 161-169.

-, - & M. Assadi. 2000. A new species of Cousinia Cass. (Asteraceae) from Iran. Pak. J. Bot. 32: 293-294.

-, - & -. 2001a. Studies on the genus Cousinia Cass. (Compositae) in Iran. Iran. J. Bot. 9: 55-62.

-, - & -. 2001b. Three new species of the genus Cousinia Cass. (Asteraceae, sect. Cynaroideae) from Iran.  Nord. J. Bot. 20: 297-700.

-, - & -. 2002.  Cousinia zagrica (Asteraceae), a new species from West Iran. Sendtnera 8: 5-7.

-, -, K. Mahdigholi & M. Sheidai. 2004. A Synopsis of section Serratuloideae. In press.

Ghuhreman, A., M. Iranshahr & F. Attar. 1999: Introducing two new and a rare species of the genus Cousinia Cass., Sect. Cynaroideae (Asteraceae). Iran. J. Bot. 8: 15-22.

Mahdigholi, K., 2002: The Biosystematic Study of Cousinia (Asteraceae) sect. Serratuloideae in Iran. Ms thesis. Faculty of Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran.

Mehregan, I., M. Assadi & F. Attar. 2003: Cousinia gatchsaranica (section Hauusknechtianae), a new species from SW Iran. Willdenowia 33: 107-111.

Metchalf C. R. & Chalk L. 1950: Anatomy of Dicotylodones, vol: 782-804. -Oxford at the Claredon press.

Rechinger, K. H. 1972: Flora Iranica, Compositae I, Cynareae, Cousinia, no. 90.

Rechinger, K. H. 1979: Flora Iranica, Compositae III, Cynareae, no. 139a: 108-153.

Tscherneva, O. V., 1962 : Cousinia Cass. In Flora URSS. 27: 108 – 357. -Moskua & Leningrad.