گزارش گونه Taraxacum aurantiacuDahlstm Dahlst برای اولین بار از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس-ایران

2 مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مر اتع، صندوق پستی: 116-13185 تهران-ایران

چکیده

گونه Taraxacum aurantiacum که از استان‌های همدان و آذربایجان غربی جمع‌آوری شده‌است برای اولین بار از ایران گزارش می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


Boissier, E. 1875: Taraxacum in Flora Oricntalis 3: 786-791.- Basileae & Genevae.

Davis, P. H. 1975: Taraxacum in Flora of Turkey 5: 788-812 & 10: 173- 176.- Edinburgh.

Parsa, A. 1949: Taraxacum in Flora de I' Iran 3: 776-791.- Tehran.

Shishkin, B. K.1969: Taraxacum Web. in Komarov, V. L. Flora U.R.S.S. 29: 728 – 754.-Moskva & Leningrad

Tutin, T. G. & al. 1976: Taraxacum in Flora Europaea 4: 332-344.- Cambridge.

Van Soest, J. L. 1976: Taraxacum Wiggers in Rechinger, K. H. Flora Iranica 122: 223-285.- Graz.