کلیدواژه‌ها = Asteraceae
تعداد مقالات: 34
1. عدد کروموزومی چند گونه گیاه آوند دار از ایران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 140-144

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی


2. گونه Scorzonera tomentosa L. گزارشی جدید از تیره Asteraceae برای ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 40-43

سیدرضا صفوی


3. گزارش شمارش کروموزومی دو گونه انحصاری نادر از جنس Tanacetum در ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 44-48

سارا صادقیان؛ احمد حاتمی؛ عفت جعفری؛ بهنام حمزه


4. شمارش کروموزومی چند گونه گیاهی از ایران

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 136-139

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی


5. مطالعه ساختار تشریحی برگ در جنس Hieracium (تیره آفتابگردان) در ایران و کاربرد تاکسونومیکی آن

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 115-129

زهرا توکلی؛ وجیهه اخلاقی میرعلی یاری؛ فرخ قهرمانی نژاد


6. شمارش های کروموزومی جدید برای شش آرایه از طایفه Cardueae (تیره کاسنی) در ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-35

محمد رضا پریشانی؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ منصور میرتاج الدینی؛ حجت ا... سعیدی


7. یک گونه جدید شنگ (.Tragopogon L) متعلق به تیره کاسنی از ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-7

سیدرضا صفوی؛ حسین معروفی


8. مطالعات گرده‌شناسی جنس Asteraceae) Carduus) در ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 211-220

هجرانه عزیزی؛ مسعود شیدائی؛ مریم نوروزی


9. کاربرد مورفولوژی فندقه در رده بندی چند گونه از قاصدک (Asteraceae tribe Cichorieae) در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 249-161

فائزه سوادکوهی؛ طاهر نژاد ستاری؛ مصطفی اسدی؛ عفت جعفری؛ ایرج مهرگان


10. گزارش جنس Handelia از طایفه Anthemideae برای اولین بار از ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 246-248

محمدصادق امیری؛ محمدرضا جوهرچی


11. بازنگری تاکسونومیک بخش جدید Cousinia sect. Chaetocephalae از تیره Asteraceae

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 191-196

مصطفی اسدی


12. مروری تاکسونومیکی بر بخش سیناروییدس از جنس کوزینیا (تیره کاسنی) در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 130-184

فریده عطار؛ سیده باهره جوادی


13. مروری بر جنس‌های Chondrilla و Heteroderis از تیره Asteraceae در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 91-95

یاسمین ناصح


14. مروری بر جنس‌های Bidens و Eclipta در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 87-90

عفت جعفری؛ غلامعباس قنبریان


15. مقایسه تشریحی و ویژگیهای دانه گرده جنس های Amblyocarpum و Carpesium از تبار (Inuleae (Asteracerae در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 49-53

پیمان زرین؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ علی اصغر معصومی


16. گزارش گونه .Calendula karakalensis Vass برای اولین بار از ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 183-185

عفت جعفری؛ محمد رضا جوهرچی


17. دو گونه جدید از جنس Cousinia بخش Pugioniferae (خانواده کاسنی، طایفه سیناره) از شرق و جنوب شرق ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 146-152

فریده عطار؛ سید منصور میرتاج الدینی


18. چهار گونه جدید از جنس Asteraceae) Cousinia ) در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 36-44

مصطفی اسدی


19. گزارش گونه Taraxacum aurantiacuDahlstm Dahlst برای اولین بار از ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 47-48

عفت جعفری؛ مصطفی اسدی


20. گزارش گونه جدیدی از جنس Cousinia (سکسیون Cousinia) از شمال غرب ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 43-46

سیده باهره جوادی؛ فریده عطار؛ زیبا نجفی


22. گزارش‌هاى جدید از جنس Hieracium در ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 69-72

زهرا توکلى؛ مصطفى اسدى


23. یک واریته جدید از جنس .Tragopogon L برای ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 99-100

سید رضا صفوی؛ حسین معروفی


24. یک گونه جدید و یک گزارش جدید ازجنس Hieracium در ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 59-63

زهرا توکلی؛ مصطفی اسدی


25. یک گزارش جدید و یک گونة جالب از جنس Scorzonera برای ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 159-162

سید رضا صفوی