مطالعات گرده‌شناسی جنس Asteraceae) Carduus) در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

2 استاد دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

3 استادیار گروه باغبانی، دانشکده ابوریحان دانشگاه تهران.

چکیده

جنس .Asteraceae) Carduus L) شامل حدود 90 گونه است که 8 گونه آن در ایران پراکنش دارد و تنها یک گونه آن انحصاری ایران می‌باشد. ریخت‌شناسی دانه‌های گرده 8 گونه از جنس با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی نگاره مورد بررسی قرار گرفت.  نوع دانه گرده  sub- oblate تا oblate- spheroidal با تزئینات خاردار است. اندازه  دانه‌های گرده  در دید قطبی از µm 46/50 -76/35   و در دید استوایی از µm 63/59-38/37 متغیر هستند. داده‌های گرده‌شناسی صفات خوبی برای جدایی گونه‌های مطالعه شده می‌باشد.  گونه‌های برون‌گروه متعلق به جنس Cirsium Mill. در یک خوشه جدا قرار گرفته اند.  روابط گونه‌ای مطابق با نتایج مورفولوژیکی و رفتار‌های تاکسونومیکی قبلی این جنس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


Bouck, M. 1978: Taxonomic, evolutionary and functional considerations of Compositae pollen ultrastructure and sculpture. -Pl. Syst. Evol. 130: 209-218.

Bremer, K. 1994: Asteraceae: Cladistics and Classification. -Portland. Oregon: Timber Press.

Erdtman, G. 1952: pollen Morphology and plant Taxonomy. Angiosperm (an introduction to palynology. vol. 1). Pp.539. -Almqvist and Wiksell, Stockholm.

Erdtman, G. 1969: Handbook of  Palynology. -Hafner publishing compony, New York. Funk, VA., Susanna, A., Stuessy, TF. & Robinson, H. 2009: Classification of Compositae In: Systematics International Association for Plant Taxonomy (IAPT),  pp.171-189.. -Vienna.

Häffner, E. & Hellwig, FH. 1999: Phylogeny of the tribe Cardueae (Compositae) with emphasis on the subtribe Carduinae: an analysis based on ITS sequence data.-Willdenowia, 29: 27-39.

Hansen, HV.  1991: SEM-studies and general comments on pollen in tribe Mutisieae (Compositae) sensu Cabrera. -Nord. J. Bot,10: 607-623.

Nouroozi, M., Sheidai, M., Attar, A. & Noormohammadi, Z. 2012: pollen morphological studies on the genus Cirsium Mill.(Asteraceae) in Iran. -J. Jpn. Bot. 87: 272-283.

Pereira-Coutinho, A. 1996: Palinologia do género Carduus L. (Asteraceae) em Portugal. -Anales Jardin Botanico  de Madrid, 54: 347-354.

Podani, j. 2000: Introduction to the Exploration of Multivariate Biological Data, English translation, pp 407. -Backhuys publishers, Leiden.

Rechinger, K. H. 1979: Flora Iranica. Carduus, -Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, Graz, Pp.221-231.

Scotland, RW., Olmstead, RG. & Bennett, J R. 2003: Phylogeny reconstruction: the role of morphology. -Sys. Bio.52: 539-548.

Susanna, A. 2006: The Cardueae (Compositae) revisited: Insights from ITS, trnL-trnF, and matK nuclear and chloroplast DNA analysis. -Annals of Missouri Botanical Garden 93: 150.

Tormo, R. & Ubera, J. 1995: Tipos polínicos de la tribu Cardueae en la Península Iberica. -Monogr. Jard. Bot. Córdoba 2: 5-528.

Urtubey, E. & Telleria, MC. 1998: Pollen morphology of the subfamily Barnadesioideae (Asteraceae) and its phylogenetic and taxonomic significance. -Review of Palaeobotany and Palynology. 104: 19-37.

Wortley, AH., Funk, VA., Robinson, H., Skvarla, JJ. & Blackmore, S. 2007: A search for pollen morphological synapomorphies to classify rogue genera in Compositae (Asteraceae). -Review of Palaeobotany and Palynology,146: 169-181.