گونه Scorzonera tomentosa L. گزارشی جدید از تیره Asteraceae برای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

Scorzoneratomentosa L. که از کردستان در شمال‌غرب ایران جمع‌آوری گردیده، برای اولین بار از کشور گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Chamberlain, D. F. 1975: Scorzonera tomentosa L. – In: Davis P. H. (ed.), Flora of Turkey and East Aegean Islands 5: 655.-Univ. press, Edinburgh.

Linnean Society of London Herbarium: http://linnean-online.org/9561/

Martini, E., Cetin, O., Macbul, S., Duran, A., Ozturk, M., Boduroglu, D. & Esmekaya, B. 2012: Karyology of the Scorzonera L. (Asteraceae) taxa from Turkey. Turkish Journal of Biology, No. 36 (2): 187-199.

Rechinger, K. H. 1955: Scorzonera L. – Symbolae Afghanicae 2: 191 – 202. Graz.

– 1977: Scorzonera L. – Flora Iranica 122: 16 – 79.-Graz.

Safavi, S. R. & al. 1998: Scorzonera Koelpinoides (Asteraceae), a new record for the Flora of Iran. The Iranian Journal of Botany, No. 7 (2): 265-267.

Safavi, S. R. 2004: A new record and an interesting species of the genus Scorzonera L. from Iran. The Iranian Journal of Botany, No. 10 (2): 159-162.

Safavi, S. R. 2006: A new species of Scorzonera (Asteraceae) from Khorasan, Iran. Nordic Journal of Botany, No. 24 (3), 261 – 264.

Safavi, S. R. 2006: Notes on the genera Scorzonera L. and Scolymus L. (Asteraceae) in Iran. The Iranian Journal of Botany, No. 12 (1): 59-62.

Safavi, S. R., Naseh, Y., Jafari, E., Tavakoli, Z. and Heydarnia, N. 2013: Scorzonera L. – Flora of Iran (Asteraceae, Tribe Cichorieae) 70: 352 – 442. Research Institute of Forests & Rangelands press, Tehran, Iran.

Safavi, S. R. 2016: A new species of Scorzonera L. (Asteraceae) from Natanz Iran. The Iranian Journal of Botany, No. 22 (1): 1-5.