گزارش شمارش کروموزومی دو گونه انحصاری نادر از جنس Tanacetum در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس،

2 بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

3 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر عدد کروموزومی دو گونه Tanacetum به نام‌های T. stapfianum (Rech. f.) podlech (2 جمعیت) و T. lingulatum (Boiss.) Bornm. (یک جمعیت) را برای اولین بار گزارش می‌کند. این گونه‌ها متعلق به خانواده Asteraceae و جزء گیاهان انحصاری ایران می‌باشند. پارامتر‌های کروموزومی آنها بررسی شد. هر دو گونه دیپلوئید و دارای فرمول کاریوتایپی 18x=2n =2 بودند. ایدیوگرام آنها نیز رسم گردید.

کلیدواژه‌ها


Chehregani A., Mohsenzadeh F., Moazen F. 2012: Variation of chromosome numbers in Tanacetum parthenium Schultz Bip. (Asteraceae) in Iran. -Chromosome Botany. 7: 97-100.

Chehregani A., Atri M., Sarmadi J. Asgari M. 2011: Chromosome number variation in Tanacetum polycephalum Schultz bip. (L.) (Asteraceae) in west of Iran. -Caryologia 64(3): 303-308.

Javadi H. 2017: Karyological data of Tanacetum polycephalum Schultz-bip. And T. parthenium Schultz-bip. (Asteraceae) populations. -Journal of Cell and Molecular Research. 9 (2): 59-66.

Levan A. K., Fredga K., Sandberg A. A. 1964: Nomenclature for centromic position on chromosomes. -Hereditas. 52: 201-220.

Mozaffarian V. 2005: Notes on the tribe Anthmideae (compositae), new species, new records and new combinations for Iran. -Iran J. Bot. 11 (1): 115-127.

Mozaffarian V. 2008: Compositae, Anthemideae and Echinopeae in M. Assadi & al. (eds.), Flora of Iran 59: 134-198. -Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran.

Oberprieler C, Vogt R, Watson LE. 2007: Anthemideae. In The families and genera of vascular plants VIII. Vol 8, Berlin, p. 342–374.

Podlech D. 1986: Compositae VII: Tanacetum in: Rechinger KH (ed.), Flora Iranica: vol. 158.  Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Sonboli A., Olanj N., Pourmirzaei A. 2011: Biosystemtics and phylogeny of Tanacetum fisherae, a new record from Iran. – Rostaniha, 12(2): 165-175.

Stebbins G. L. 1971: Chromosomal evolution in higher plants. Edward Arnold Publisher, London, Ltd. Pp. 216.