مروری بر جنس‌های Bidens و Eclipta در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس.

2 استادیار بخش مناطق بیابانی دانشگاه شیراز.

چکیده

جنس‏های Bidens و Eclipta در ایران مطالعه گردیده و نتایج حاصله شامل کلید شناسایی، سوابق تحقیق، گزارش گونه جدید برای ایران و گزارش  لیست جدید رویشگاه‏ها ارایه می‏گردد.گونهBidens bipinnata  از تیره کاسنی به عنوان یک گونه جدید برای فلور ایران گزارش می‌گردد. رویشگاه دقیق این گونه نیز بر اساس محل جمع‌آوری نمونه‌های هرباریومی ارایه شده است.گیاه Eclipta alba که در فلورا ایرانیکا تنها از منطقه گرگان گزارش شده بود مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید نویسنده فلور ایرانیکا یک شماره هرباریومی و یک رویشگاه را برای دوگونه Eclipta prostrata  و E. alba از گرگان گزارش داده است که این بیانگر اشتباه نویسنده فلور ایرانیکا است. در این مطالعه رویشگاه‏های جدیدی برای این گونه از ایران معرفی می‏گردد.

کلیدواژه‌ها


Boissier, E. 1875: Helianthae in Flora Orientalis 3: 249-251. -Basileae & Genevae.

Davis, P. H. (ed.) 1975: Helianthae in Flora of Turkey. 5: 43-49. -Edinburgh.

Parsa, A. 1949: Helianthae in Flora de I' Iran 3: 219-224. -Tehran.

Shishkin, B. K. (ed.) 1990: Helianthae in V. L. Komarov  Flora of U.R.S.S. 25: 529-569. –Moskva & Leningrad.

Rechinger, K. H. 1989: Helianthae in K. H. Rechinger Flora Iranica 164: 33-40. -Graz.