بازنگری تاکسونومیک بخش جدید Cousinia sect. Chaetocephalae از تیره Asteraceae

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها ومراتع کشور

چکیده

سری Cousinia sect. Leptocephalae ser. Chaetocephalae به سطح بخش با نام Cousinia sect. Chaetocephalae ارتقاء می‌یابد. این بخش با بخش نزدیک خود به نام sect. Leptocephalae با داشتن کپه منفرد در انتهای شاخه‌ها و ساقه‌ها، برگهای ساقه‌ای بدون کشیدگی در امتداد ساقه و جام گل زرد تشخیص داده می شود. از این بخش سه گونه Cousinia crassipes, C. attariae,  C. chaetocephala تشخیص داده می‌شود. گونه C. attariae  به عنوان گونه جدید از کوه‌های اسفراین در استان خراسان معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Assadi, M 1989: Plan of the Flora of Iran. –Tehran.

Assadi, M. 2009: Four new species of Cousinia Cass. (Asteraceae) from Iran. –Iran. Journ. Bot. 15 (1): 36-44.

Attar, F. & Djavadi, S. B. 2010: A taxonomic revision of Cousinia sect. Cynaroides (Asteraceae, Cardueae) in the flora of Iran. –Iran. Journ. Bot. 16 (2): 130-184.

Attar, F. & Ghahreman, A. 2006: A synopsis of sect. Cynaroides (Cousinia, Compositae), distribution patterns and diversity centers. –Rostaniha 7 (suppl. 2): 315-342.

Attar, F. & Mirtadzadini, M. 2009: Two new species of Cousinia Cass. sect. Pugioneferae Bunge (Asteraceae, Cardueae) from east and southeast of Iran. –Iranian Journal of Botany 15 (2): 146-152.

Bunge. Al. 1865: Ubersichtliche Zusammenstellung der Arten der gattung Cousinia Cass. – Mem. Acad. Imper. Scienc. Petersb. 7-ser. 12 (2): 1-56.

Mehregan, I. & Assadi, M. 2009: Cousinia sect. Argenteae (Asteraceae, Cardueae), a new section including a new species from Iran. –Willdenowia 39: 265-271. 

Mehregan, I. & Kadereit, J. W. 2008: taxonomic revision of Cousinia sect. Cynaroideae (Asteraceae, Cardueae). –Willdenowia 38: 293-362.

Rechinger, K. H. 1972: Cousinia Cass. in K. H. Rechinger Flora Iranica 90. –Graz.

Rechinger, K. H. 1979: Cousinia Cass. in Cynerae (Compositae) in K. H. Rechinger Flora Iranica 139a: 108-152. –Graz.

Tscherneva, O. V. 1962: Cousinia Cass. in B. K. Schishkin & E. G. Bobrov (eds.) Flora of the USSR 27: 108-357. –Moskva & Leningrad.

Winkler, C. 1982: Synopsis specierum generic Cousiniae Cass. – Acta Horti Petropolitani 12 (7):181-243.