دو گونه جدید از جنس Cousinia بخش Pugioniferae (خانواده کاسنی، طایفه سیناره) از شرق و جنوب شرق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران.

2 مربی ، گروه زیست شناسی دانشگاه شهید با هنر کرمان.

چکیده

دو گونه جدید از بخش Pugioniferae به نامهای  Cousinia ghahremanii و C. longibracteataبه عنوان گونه های جدید از جنوب شرق و شرق  ایران شرح داده شده، و تصاویر آنها نیز ارائه می شود. این دو گونه بر اساس سیمای رویشی، شکل کپه و برگکها، رنگ گلها، برگهای کشیده بر ساقه و مجموعه گل آذینی تقریبا دیهیمی در بخشPugioniferae قرار می گیرند. نزدیک ترین گونه به گونه C. ghahremanii گونه C. calcitrapa var. calcitrapa تشخیص داده شده است، صفات جدا کننده دو گونه تعداد گلها و برگکها، اندازه کپه، طول جام و شکل برگهای قاعده ای است. گونه C. longibracteata بر اساس صفات ریخت شناختی و انتشار جغرافیائی گونه ای تقریبا جدا از سایر گونه هاست ولی نزدیکترین گونه نسبت به سایر گونه ها، گونه C. macroptera بوده، مهمترین صفات جدا کننده آنها طول برگک های استوانه ای آن، طول جام، تعداد گلها و  برگکهاست.

کلیدواژه‌ها


Attar, F. & Ghahreman, A. 2006: A synopsis of sect. Cynaroides (Cousinia, Compositae), distribution patterns and diversity centers. -Rostaniha vol. 7: 315-342.

Djavadi, S. B. & Attar, F. 2006: Two new species of genus Cousinia from Iran. - Rostaniha 2 (2): 165-174.

Djavadi, S. B., Attar, F. & Eskandari, M. 2006: Cousinia papillosa, a new species from eastern Iran, including chromosome count and palynological studies. -Rostaniha, vol. 7: 165-175.

Rechinger, K. H. 1972: Cousinia Cass. in K. H. Rechinger Flora Iranica no.. 90. -Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, Graz, Austria.

Rechinger, K. H. 1979: Cousinia in K. H. Rechinger Flora Iranica no.. 139 a:108-153. - Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, Graz, Austria.