دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، آذر 1394، صفحه 1-144 
مطالعاتی در باره جنس گون (Astragalus) بخش Xiphidium در ایران

صفحه 45-50

احمد قهرمان؛ علی اصغر معصومی؛ منیژه پاکروان