گزارش گونه جدید از تیره گل‌گاو‌زبان (Boraginaceae) از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 گونه‌های  Lappula drobovii ، Suchtelenia calycina var. acanthocarpa ، Solenanthus turkestanicus ، Trichodesma bamianicum برای اولین بار از ایران گزارش می‌گردند. رویشگاه تمام این گونه‌ها استان خراسان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


Popov, M. G. 1993: Boraginaceae in Flora URSS. 19: 97-691.- Moskva & Leningrad.

Riedl, H. 1967: Boraginaceae in K H. Rechinger Flora Iranica no. 48. - Graz.