مطالعاتی در باره فلور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

گونه‌هایAethionema semnanensis ، Aster bachtiaricus،Atractylis delvarii، Indigofera sinuspersica، Thlaspi maassoumii و Thlaspi pulvinata برای اولین بار نامگذاری و شرح داده می‌شوند. گونه‌های Thlaspi trinerviumو T. apterocarpumبه عنوان ترکیب‌های جدید در نظر گرفته می‌شوند و گونه‌های زیر برای اولین بار از ایران گزارش می‌گردند.
Acacia nilotica (L.) Del. subsp. nilotica, Centaurea pallescens Del. subsp. pallescens, Convolvulus betonicifolius Mill., Convolvulus prostratus Foressk., Oxystelma esculenta (L. f.) R. Brown and Ruta chalepensis L.
 

کلیدواژه‌ها


Ali, S. I. 1983: Oxystelma in  Asclepiadaceae Flora of West Pakistan, no. 150. -Karachi.

- 1978: Indigofera in Papilionaceae Flora of West Pakistan no. 100. -Karachi.

Bush, N. A. 1939: Aethionema and Thalspi in Komarov, Flora of the U.S.S.R vol 8. -Moskva and Leningrad.

Dothan, N. F. 1978: Centaurea and Atractylis in Zohary Flora Palaestina vol. 3 - Jerusalem.

Hedge, I. C. 1968: Aethionema and Thlaspi in Cruciferae K. H. Rechinger Fl. Iranica no. 57. -Graz.

Khosravi, A. 1989: Cytotaxonomy and Phylogeny of Cruciferae family (in Farsi, thesis for M. S. degree, unpublished, Tehran).

Kupfer, P. 1980: Contribution a la Cytotaxonome de quelques orophytes Iraniens. -BioI. -Ecol. Medit 7: 37-48 in Goldblatt & Johnson Index to plant chromosome numbers 1986-1987. -Missouri Botanical Garden.

Paris, B. S. 1987: Convolvulus in P. H. Davis Flora of Turkey vol. 6. -Edinburgh.

Rechniger, K. H. 1963: Convolvulus in Convolvulaceae Fl. Iranica no. 2. -Graz. - 1970: Oxystelma in Asclepiadaceae Fl. Iranica no. 73. -Graz.

- 1979: Atractylis in Cynareae Fl. Iranica no. 139. -Graz.

- 1986: Acacia in Mimosaceae Fl. Iranica no. 161. -Graz.

Rechinger, K. H. & Ali, S. I. 1984: Indigofera in K. H. Rechinger Fl. Iranica no. 157,- Graz.

Sa'ad, F. 1967: Convolvulus species of the Canary isles, the Mediterranean region and the near and middle east. -Rotherdam.

Townsend, C. C. 1966: Rutaceae in K. H. Rechinger Fl. Iranica, no. 37. -Graz.

Wagentiz, G. 1979: Centaurea in Cynarea K. H. Rechinger, Fl. Iranica no. 139b. –Graz.