مطالعاتی در باره جنس گون (Astragalus) بخش Xiphidium در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مروری بر بخش Xiphidium از جنس گون در ایران انجام گرفته است. از مجموع گونه‌هایی که از این بخش تاکنون در ایران شناخته شده‌اند A. binaludensis  به عنوان گونه‌ جدیدی از خراسان نامگذاری و معرفی می‌گردد. گونه‌های زیر برای اولین بار برای فلور ایران گزارش می‌شوند.A. xiphidium ، A. dendroproselius ، A. xiphidioidesسه گونه A. triqueter، A. viridis، A. dendroproseliusبا داشتن صفاتی متفاوت نسبت به اعضای بخش مزبور از آن خارج شده، به بخش‌های دیگر منتقل شده‌اند. همچنین گونه A. argyroides مترادف با A. angustatus و گونه A. transhyrcanusمترادف با گونه A. xiphidioides تشخیص داده شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


Townsend, C. C. 1968: Contribution to the flora of Iraq 5. Notes on the leguminales Kew Bulletin. -21:435-458.