مطالعه تشریحی دیپلوتنیا دماوندیکا از تیره چتریان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مطالعه ساختمان تشریحی گونه دیپلوتنیا دماوندیکا که بوسیله استرئومیکروسکوپ و میکروسکوپ نوری صورت پذیرفته، به خوبی خصوصیات اختصاصی تیره چتریان را نشان داده است. مشخصات ساقه و دمبرگ این گونه شباهت زیادی به خصوصیات این اندام در گیاه رازیانه ( فونیکولوم ولگار) دارد. مقدار قابل توجه شیرابه گیاه بدلیل وجود مجاری و حفرات ترشحی در تمام بخش‌های گیاه می‌باشد. وجود مقدار قابل ملاحظه اسانس گیاه بدلیل وجود کانالهای مربوطه در برگ و میوه است.

کلیدواژه‌ها


Amin, Gh. and Salehy Surmaghy, M. H. 1995: 4th international congress on poisoning, Tehran. Iran.

Aynehchi, Y. 1986: Pharmacognosy and Medicinal Plants of Iran, p. 209, Tehran University Publication no. 1879.

- , Amin, Gh., Salehy Surmgahgy, M. H. and Jaryany, F. 1995: Furanocoumarins from Diplotaenia damavandica. -Planta Media, submitted.

Hedge, I. C. and Chalk, L. 1950: Anatomy of the Dicotyledons, vol. I, p. 714. -Oxford Unviersity press, London.

Salehy Surmaghy, M. H. and Amin, Gh., 1996: Volatiles from the leaf of Diplotaenia damavandica- Flavour and Fragrants Journal, submitted.