جنس Dionysia در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

جنس Dionysia در ایران مورد مطالعه قرار می‌گیرد. چهار گونه جدید به نامهایD. Khuzistanica، D. bazoftica، D. iranica، D. aubrietioidesشرح داده می‌شوند. گونه D. bolivariiمترادف با گونهD. caespitosaقرار داده می‌شوند. لیست گونه‌ها و نقشه پراکندگی جغرافیایی آنها ارائه می‌گردد. هم‌چنین یک کلید جهت شناسایی گونه‌ها داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Boissier E. 1846: Diagnoses Plantarum Orientalium Novarum series 1, no.7: 67.­Lipsiae.

Bokhari, M. H. & Wendelbo, Per, 1976: Anatomy of Dionysia, 1: Foliar sclereids. -Notes from Royal Botanic Garden Edinburgh, vol. 34, no.1: 131-141.

Duby, J. 1844: in DC. Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis vol. 8, p. 46.

Pau, c., 1918: Trab. Mus. Nac. Cienc. Nat. (Bot.) 4: 27.

Wendelbo, P. 1961, Studies in Primulaceae, 1. A monograph of the Genus Dionysia. -Acta Universitat Bergensis series. Mathematique Naturalium, no 3.

Wendelbo, P. 1965: Primulaceae in K H. Rechinger (ed.) Fl. Iranica, no. 9, p.12.­Graz.