یک گونه جدید افدرا و گزارش دو گونه جدید یا جالب گراس از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

گونه جدید Ephedra laristanica از ایران نامگذاری و معرفی می‌گردد. این گونه با داشتن شکل رویشی افراشته، تعداد 3 بساک در هر گل، 2 دانه و لوله انتهایی بذر کوتاه، مشخص می‌گردد و با 2 گونه نزدیک خود به نامهای E. pachyclada و E. foliataمقایسه می‌گردد. گونه Amblyopyrum muticum var. loliaceum که از شمال غرب ایران جمع‌آوری شده، برای اولین بار از ایران گزارش می‌گردد. گونه Melica altissima که نویسنده فلور ایرانیکا آن را بدون دیدن نمونه و بر اساس یک گونه نمونه قدیمی گزارش نموده، مجدداً از شمال غرب ایران جمع‌آوری شده است.

کلیدواژه‌ها


Bor, N. L. 1970: Melika in Rechinger, K. H. (ed.) Flora Iranica 70. -Graz.

Davis, P. H. 1985: Amblyopyrum in Davis, P. H. (ed.) Flora of Turkey 9: 232: -Edinburgh.