دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 44، بهمن 1395، صفحه 75-172 
Argemone جنسی جدید برای فلور ایران

صفحه 79-81

منصور میرتاج الدینی؛ فرزانه اکبری؛ الهام حاتمی


گروه بندی جدید تحت جنس در گون (Astragalus)

صفحه 88-100

علی اصغر معصومی؛ شاهرخ کاظم پور اصالو؛ آرش ستوده


آناتومی برگ جنس Silene (تیره میخکیان) در سطح بخش در ایران

صفحه 138-158

ملیحه نجاتی عدالتیان؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ فریده عطار


مطالعات کروموزومی بر روی برخی گونه های ماشک (Vicia) در ایران

صفحه 160-166

منیژه پاکروان؛ اختر توسلی؛ حبیب زارع؛ زهرا حسین زاده