دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-74 
4. گونه Rosa kokanicaدر کوههای بینالود: گزارش جدیدی از تیره گل سرخیان برای فلور ایران

صفحه 11-15

علی اصغر ارجمندی؛ حمید رضا شرقی؛ فرشید معماریانی؛ محمد رضا جوهرچی


5. بررسی تاکسونومی جنس Lotus در ایران

صفحه 16-20

نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ مصطفی اسدی


7. بازنگری تیره Cuscutaceae در ایران

صفحه 23-29

عفت جعفری؛ مصطفی اسدی؛ غلام عباس قنبریان


11. گزارش یک عدد کروموزومی جدید و تنوع کاریوتیپ در Thymus transcaspicus Klokov.

صفحه 59-64

مهدی مرادی،؛ وحیده ناظری جونقانی؛ محمدرضا حسندخت


13. شمارش کروموزومی گونه های Frankenia hirsuta و Chenopodium foliosum در ایران

صفحه 72-74

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی،؛ فرزانه سادات قاسمی؛ سهیلا اشرافی