آناتومی برگ جنس Silene (تیره میخکیان) در سطح بخش در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سیستماتیک گیاهی، گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه خوارزمی، گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زیست شناسی، گروه علوم گیاهی، دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق، گونه‌هایی از جنس سیلن موجود در ایران، متعلق به 20 بخش برای اولین بار از لحاظ آناتومی برگ مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از مهمترین ویژگی‌های آناتومیکی مطالعه شده بر روی برگ این گونه‌ها عبارتند از: شکل کلی برگ‌ها در برش عرضی، تیپ سلولهای روزنه ای، شکل کرکها، نوع مزوفیل (پشتی-شکمی یا یک وجهی و مزوفیل دو طرف(، وجود یا عدم وجود کلانشیم و شکل آن، ضخامت اسکلرانشیم، وجود یا عدم وجود سلولهای ذخیره ای آب، شکل دستجات آوندی، تعداد لایه‌های پارانشیمی رگبرگ میانی، شکل و تعداد پارانشیم‌های اسفنجی و نردبانی، وجود یا عدم وجود غلاف آوندی، تعداد دستجات آوندی رگبرگ میانی. براساس نتایج حاصله، علاوه بر شناسایی و طبقه‌بندی بخش‌ها، مهمترین ویژگیهای مربوط به رگبرگ میانی و پهنک مشخص شده است. این نتایج تأیید می‌کند که صفات آناتومیکی در مجموع دارای ارزش تاکسونومیکی جهت جداسازی بخش‌های جنس سیلن از هم هستند.

کلیدواژه‌ها


Boissier, E. 1867: "Flora Orientalis, Caryophyllaceae", Geneva et Basieer Aputh. Georg, Bibliopolam vol. 1: 567-656.

Candolle, A. P. 1830: Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis. Paris.

Chowdhuri, P. K. 1957: Studies in the genus Silene. Notes from Royal. Bot. Garden. Edinburgh 22: 221- 278.

Nejati Edalatiyan, M., Joharchi, M. R. & Ghahremaninejad, F. 2011: Silene ferdowsii (Caryophyllaceae), a New Species from Iran. Annales Botanici Fennici 48: 155-158.

Nejati Edalatiyan, M., Ghahremaninejad, F., Attar, F. & Joharchi, M. R. 2010: A taxonomic study on genus Silene L. (Caryophyllaceae) in Iran. Rostaniha 11: 133-149.

Greuter, W., Burdet, H. M. & Long, G. 1984: Med-Checklist, 1. Geneve & Berlin.

Greuter, W. 1995: Silene (Caryophyllaceae) in Greece: A subgeneric and sectional classification. Taxon44: 543-581.

Keshavarzi, M., Mahdavinejad, M., Sheidai, M., and Gholipour, M: Anatomical study of some Silene L. species of Lasiostemones Boiss. Section in Iran. Acta Biologica Szegediensis 58 (1): 15-19

Melzaimer, V. 1988: Caryophyllaceae: Silene L. in: Rechinger, K. H. (ed.). Flora Iranica163: 341-508. Akad. Druke- u. Verlagsan stalt, Graz, Austria.

Metcalf, C. R. & Chalk L. 1957: "Anatomy of the dicotyledones "vol. 1, Oxford university press.

McNeill, J. 1978: Silene alba and Silene dioica in North America and the generic delimitation of Lychnis, Melandrium, and Silene (Caryphyllaceae). Canad. J. Bot. 56: 297-308.

Otth, A., 1824: Silene L. In: Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis vol. 1: 341-385.

Rohrbach, P. 1869. Monographie der Gattung Silene. Leipzig.

Shishkin, B. K. 1936: Caryophyllaceae: Silene. – In Komarov, V. L. (ed.) Flora of the U. S. S. R vol. 6: 578-691. Moskaova & Leningrad.

Šourková, M. 1971: Leconax Rafin. –eine bis heuteun beachtete Silenoideen- Gattung. Österr. Bot. Z. 119: 577- 581.