تاکسونومی جنس .Paeonia L از تیره گل صد تومانی (Paeoniaceae) در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

جنس .Paeonia L تنها جنس تیره Paeoniaceae است که حدود 40 گونه در دنیا دارد و اغلب جزو عناصر اروپائی آسیائی محسوب می‌گردند. تعداد گونه‌های آن در ایران در منابع مختلف متفاوت و نامهای متفاوتی نیز برای آنها بکار برده شده است. تاکسونومی جنس در ایران مورد بررسی قرار گرفت. در این رابطه نمونه‌های هرباریومهای معتبر و در دسترس ایران مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت و با مطالعات صحرائی تکمیل یافت. تصاویر نمونه‌های تیپ و یا نمونه‌های معتبر شناسائی شده برای شناسائی نمونه‌ها مورد استفاده قرار گرفت. صحت گزارش گونه P. wittmanniana برای شمال ایران مورد تایید قرار نگرفت، بلکه به جای آن نام P. tomentosa به عنوان نام صحیح بکار برده شد. وجود دو گونه دیگر به نامهای P. wendelboi و P. mascula در ایران مورد تایید قرار می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


Assadi, M. 1984: New species and new plant records from Iran. Iran. J. Bot. 2 (2): 83-94.

Boissier, E. 1867: Paeonia L. in Flora Orientalis vol. 1: 97-98. Basileae & Genevae.

Hong, D.-Y. & Zhou, X-Y. 2003: Paeonia (Paeoniaceae) in the Caucasus. Bot. Journ. Linn. Soc. 143 (2): 135-150.

Davis, P. H. & Cullen, J. 1965: Paeoniaceae in P. H. Davis Flora of Turkey and the East Aegean Islands vol. 1: 204-206. Edinburgh at the University Press.

Kemularia-Nathadse, L. M. 1961: The Caucasian representatives of the Genus Paeonia L. Trudy Tiflis. Botan. Sada 72 p.

Maroofi, H. 2005: Record of Paeonia mascula (Paeoniaceae) from Iran. Iran. Journ. Bot. 11 (1): 97-99.

Parsa, A. 1951: Paeonia L. in Fl. de l'Iran vol. 1: 443-444. Tehran.

Riedl. H. 1969: Paeoniaceae in K. H. Rechinger Flora Iranica no. 60. –Graz.

Ruksans, J & Zetterlund, H. 2014: an Iranian paeony to honour Per Wendelbo. –Alpine Gardener 82 (2): 230-237.

Shipchinskii, N. V. 1937: Paeonia L. in V. L. Komarov Flora of the USSR vol 7: 24-35. -Moskva & Leningrad.

Tamura, M. 2007: Paeoniaceae: In K. Kubitzki (ed.) the Families and Genera of Flowering Plants, vol 9: 265-269. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Thiers, B. [continuously updated]. Index Herbariorum: A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden's Virtual Herbarium. http: //sweetgum. nybg. org/science/ih/.