معرفی گونه جدید Nannorrhops baluchestanica از خانواده خرما (Arecaceae) ازجنوب شرق ایران، بلوچستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده

گونه Nannorrhops baluchestanica به عنوان گونه‌ای جدید از شهرستان ایرانشهر در استان بلوچستان نامگذاری و معرفی می شود. این گونه با گونه دیگر ایران Nannorrhops ritchieana مقایسه می‌گردد و با داشتن ساقه بلندتر و ضخیم‌تر، برگهایی به رنگ سبز مایل به نقره‌ای با قاعده متقارن، با کرکهای آردی، با موهای قهوه‌ای در پایه پهنک، برچه های کروی با سطح صاف، گل آذین باز، میوه های درشت تر و کروی به رنگ قهوه‌ای روشن و زمان گلدهی متفاوت از گونه مشابه خود  Nannorrhops ritchiana جدا می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


Boissier, E. 1881: Flora Orientalis, Vol.5: 45-47 and 754. Geneveae and Basilieae.

Davis, P. H. (ed.) 1984: Flora of Turkey, Vol. 8: 37- 41. Edinburgh University Press, Edinburgh.

Dransfield, J. 1985: Palmae in Townsend, C.C., Guest, E., Omar, S.A., Al-khayat, A.H., Flora of Iraq., Vol. 8: 260- 267. Ministry of Agriculture & Agrarian Reform Republic of Iraq.

Malik, Kamal A. 1970: Palmae in E. Nasir and S.I. Ali Flora of Pakistan. No. 153, Department of Botany, University of Karachi.

Moore, Harold J. 1980: Palmae in K. H. Rechinger Flora Iranica. No. 146. –Graz: Akademische Druck-u. Verlagsantalt.

Palibin, I. V. 1935: Palmae in V.L. Komarov Flora of the U.S.S.R.  Vol.3: 464-478. Leningrad.

Parsa, A. 1964: Flora d’l Iran. Vol. 4. Ministry of Science and Higher Education of Iran,Tehran.