مطالعات کروموزومی بر روی برخی گونه های ماشک (Vicia) در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

2 پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

3 دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

چکیده

بررسی میتوزی 13 گونه از 4 بخشه ( Cracca, Ervillia, Ervum و Variegata ) از جنس .Vicia L زیر جنس Viciella مورد مطالعه قرار گرفت. عدد کروموزومی دو گونه: V. armena (2n=10), V. multijuga (2n=10) برای اولین بار در جهان گزارش می شوند. 2n=14 برای V. ciceroiseae شمارش جدیدی برای این جنس است. گزارش قبلی برای این گونه 2n=28 بود. اطلاعات کاریولوژیکی برای تمام گونه‌های مورد مطالعه در این تحقیق ارائه شده است. کروموزوم‌ها در همه گونه‌ها بیشتر متاسنتریک و ساب متاسنتریک بودند. بر اساس طبقه‌بندی کاریوتایپی استبینز گونه‌های ماشک در سه رده قرار گرفتند: 2A, 3A و 1B. V. monantha متقارن ترین کاریوتایپ را داشته و می‌تواند ابتدایی‌تر از سایر گونه‌ها مورد ملاحظه قرار گیرد. پنج گونه V. armena, V. aucheri, V. akhmaganica, V. persica و
 V. variegata نه تنها عدد کروموزومی 2n= 10 را نشان می‌دهند بلکه ویژگی‌های کاریوتایپی مشابهی دارند.

کلیدواژه‌ها


Chrtkova – Zertova, A. 1979: Papilionaceae 1- Vicia. In. Rechinger, K. H. (ed.), Flora Iranica 140: 16- 57. - Akademische Druck-u., Verlagsanstalt, Graz.

Davis, P. H. & Plitmann, U. 1970: Vicia In: Davis, P. H. (ed.), - Flora of Turkey 3: 274-325. -Edinburgh university press Edinburgh

Dempsey, R. E., Gornall, R. J. & Bailey, J. P. 1994: Contributions to a cytological catalogue of the British and Irish flora, 4. -Watsonia 20: 63–66.

Gaffazardeh Namazi, L., Badrzadeh, M. & Asghari-Zakaria, R. 2008: Karyotype of several Vicia species of Iran. - Asian Journal of Plant Science. 7: 417–420.

Inceer, H. & Hayirlioglu -Ayaz S. 2005: Giemsa C-banded karyotypes of Vicia cracca L. subsp. cracca and V. bithynica L. Turkish Journal of Botany. 29: 311-316.

Jalilian, N. 2011: Taxonomic revision and inter specific relationships of the genus Vicia L. in Iran. Ph. D. Thesis, University of Isfahan, Isfahan.

Jalilian, N., & Rahiminejad, M. R. 2012: Karyotype analysis and new chromosome number reports for nine Vicia species in Iran. - Rostaniha 13(2): 215-220.

Jalilian, N., & Rahiminejad, M. R., Maasoumi, A. A. and Maroofi, H. 2014: Taxonomic revision of the genus Vicia L. (Fabaceae) in Iran. -Iran. J. Bot. 20(2): 155-164.

Jalilian, N., & Rahiminejad, M. R. 2015: Cytotaxonomy of the genus Vicia (Fabaceae) in Iran. Taxonomy and Biosystematics, 7(22): 35-48.

Kupicha, F. K. 1976: The infrageneric structure of Vicia. - Notes from the Royal Botanic Garden, Edinburgh, 34: 287-326.

Levan, A., Fredga K. and Scarbery A. 1964: Nomenclature for Centromeric Position on Chromosome. -Hereditas, 52: 201–220

Lövkvist, B. & Hultgår U. M. 1999: Chromosome numbers in south Swedish vascular plants. - Opera Botanica Belgica. 137: 1–42.

Maxted, N. 1993: A phenetic investigation of Vicia L. subgenus Vicia (Leguminosae)-Viciae. -Botanical Journal of the Linnean Society. 111: 155–182.

Maxted, N., Callimassia, M. A. & Bennett, M. D. 1991: Cytotaxonomic studies of eastern Mediterranean Vicia species (Leguminosae). - Plant Systematic and Evolution 177: 221- 234.

Nazarova. 2004: Pages 1–171 in -Chromosome Numbers of Flowering Plants of Armenian, Flora. Yerevan.

Oberprieler C. & Vogt R. 1996: Chromosome numbers of North African phanerogams. VI. Some counts in Leguminosae. - Willdenowia 25: 669-680

Pakravan, M. 2000: Vicieae. In: Flora of Iran (Ed. Assadi, M.) 33: 24 - 104. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran (in Persian)

Raina, S. N. & Rees, H. 1983: DNA variation between and within chromosome complements of Vicia species. -Heredity 51: 335- 346.

Rahiminejad, M. R., Ehtemam M. H. & Neishaboori A. 2000: Cytotaxonomic studies of some Iranian Vicia species (Fabaceae). - Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran. 11(1): 1-5

Ryka, C. 1954: Studia cytologiczne nad Vicia cracca L. i V. tenuifolia Roth. -Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 23: 321-333.
Stebbines, G. L. 1971: Chromosomal Evolution in Higher Plants. Edward Arnold Publisher, London, Ltd. 216 pp.
Veerasethakul, S. & Lassetter J. S.  1981: Karyotype relationships of native new world Vicia species (Leguiminosae). -Rhodora, 83(836): 595-605

Yamamoto, K. 1973: Karyotaxonomical studies on Vicia I. On the karyotype and characters of some annual species of Vicia. -Japanese Journal of Genetics, 48 (5): 315-327.