گونه های جدید و گزارش های تازه از استان گیلان، ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

سه گونه جدید برای جهان گیاه‌شناسی شرح داده می شود، همچنین سه گزارش تازه از جنگل‌های گیلان برای ایران تشخیص داده شده که گزارش می‌گردد و تصاویر آنها ارایه می‌گردد. گونه‌های جدید شامل Pimpinella gilanica, Potentilla humilis, Verbascum gilanicum و گزارش‌های تازه به نامهای Aethusa cynapium L., Hypochaeris glabra L., Turritis laxa (Sibth. & Sm.) Hayek می‌باشند. صفات تاکزونومیکی و تصاویر  همه گونه‌ها ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


Cullen J. 1965: Turritis in Davis P. H. (ed.) Fl. of Turkey vol. 1: 429-430. -Edinburgh.

Engstrand L. 1987: Pimpenella in: Rechinger K. H. (ed.) Flora Iranica No. 162: 311-333. Achademische Druck-und Verlagsanstalt, Graz.

Hedge J. 1968: Turritis in Rechinger K. H. (ed.) Flora Iranica No. 57: 214.  Achademische Druck-und Verlagsanstalt, Graz.

Hedge C. & Lamond M. 1972: Aethusa in Davis P. H. (ed.) Flora of Turkey, vol. 4: 63.

Huber-Morath A. 1978: Verbascum in: Davis P. H. (ed.) Fl. of Turkey, vol. 6: 461-603. -Edinburgh.

Huber-Moratha A. 1981: Verbascum in: Rechinger K. H. (ed.) Flora Iranica No. 147: 5-50. Achademische Druck-und Verlagsanstalt, Graz.

Khatamsaz M. 1992: Rozaceae. In: Flora of Iran (eds. Assadi, M., Khatamsaz, M., Maassoumi, A. A.) No. 6. -Tehran (in Persian).

Komarov V. L. 1971: Potentilla in Komarov V. L. (ed.) Fl. of USSR vol. 10: 59-166 (Translated from Russian) – Israel program for scientific Translation Jerusalem.

Kupicha F. K. 1975: Hypochaeris in: Davis P. H. (ed.) Fl. of Turkey, vol. 5: 669-671. -Edinburgh.

Matthew V. A. 1972: Pimpinella in: Davis P. H. (ed.) Flora of Turkey, vol. 4: 352-364. –Edinburgh.

Mozaffarian V. 2007: Umbelliferae. In: Flora of Iran (eds. Assadi, M., Khatamsaz, M., Maassoumi, A. A.) No. 54. -Tehran (in Persian).

Pesmen H. 1972: Potentilla in: Davis P. H. (ed.) Fl. of Turkey vol. 4: 41-68. -Edinburgh.

Rechinger f. 1977: Lactuceae in: Rechinger K. H. (ed.) Flora Iranica No. 122. Achademische Druck-und Verlagsanstalt, Graz.

Rechinger f. 1987: Aethusa in: Rechinger K. H. (ed.) Flora Iranica No. 162: 345. Achademische Druck-und Verlagsanstalt, Graz.

Schiman-Czcika 1969: Potentilla in: Rechinger K. H. (ed.) Flora Iranica No. 66: 78-114. Achademische Druck-und Verlagsanstalt, Graz.

Sharifnia F. 2011: Verbascum in Scrophulariaceae. In: Flora of Iran (eds. Assadi, M., Maassoumi, A. A., Babakhanlou, P., Mozaffarian, V.) No. 68. -Tehran (in Persian).

Sotoodeh A., Attar F., & Civeyrel L. 2015: Verbascum shahsavarensis (Scrophulariaceae) a new species for flora of Iran – Phytotaxa 203(1): 76-80

Vasiliev. V. N. 2001: Hypochaeris (Lactuceae/ Asteraceae) in: Komorov, V. L. (ed.) Flora of the USSR vol. 29: 259-262 (Translated from Russian) – Israel program for scientific Translation Jerusalem.