دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-189 
1. ساختار ژنتیکی زمانی جمعیت‌هایی از گونه راش (Fagus orientalis) در ایران

صفحه 1-9

پروین صالحی شانجانی؛ جووانی جوزپه وندرامین؛ محسن کلاگری


3. فیلوژنی مولکولی جنس ( Rochelia (Boraginaceae بر اساس توالی های nrDNA ITS و cpDNA trnL-F

صفحه 22-29

مریم خوش‌سخن مظفر؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ سارا سعادتمند؛ فریده عطار


4. تاکسونومی گونه(Aegilops crassa (Poaceae در ایران

صفحه 30-35

فیروزه بردبار؛ محمد رضا رحیمی نژاد


11. Carex humilis گزارشی جدید از مناطق کوهستانی مرتفع گیلان، شمال ایران

صفحه 81-83

حمید قلی زاده؛ علیرضا نقی نژاد؛ محمد امینی راد؛ حسن زارع مایوان


12. گزارش Ochradenus arabicus از تیره Resedaceae، جدید برای ایران

صفحه 84-86

سانتیاگو مارتین براو؛ محمد امینی راد


15. بازنگری جنس .Asteraceae, Senecioneae) Senecio L) در ایران

صفحه 96-106

الهه لطفی؛ دکتر مهدی یوسفی؛ دکتر مصطفی اسدی


16. مطالعاتی روی جنس Orobanchaceae) Orobanche) در ایران

صفحه 107-113

دکتر شهریار سعیدی مهرورز؛ عباس ترابی؛ فاطمه آقا بیگی


17. تاکسونومی جنس Nanorrhinum ازتیره Scrophulariaceae در ایران

صفحه 114-124

صدیقه یوسف نعنایی؛ دکتر اختر توسلی


18. مقدمه ای بر قارچهای گلسنگی استان زنجان

صفحه 125-129

محمد سهرابی؛ دکتر هاری زیپمن؛ زهره طغرانگار؛ دکتر طاهر نژادستاری


20. مطالعه مقدماتی Rhizocarpon macrosporum در استان خراسان‌ رضوی (شمال‌شرق ایران)

صفحه 185-189

دکتر مهرو حاجی منیری؛ صالح کامیابی؛ استیون کلایدن