بازنگری جنس .Asteraceae, Senecioneae) Senecio L) در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دنشگاه پیام‌نور مرکز نجف‌آباد.

2 استادیار دانشگاه پیام‌نور مرکز اصفهان.

3 استاد پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

چکیده

جنس Senecio براساس منابع و نمونه­های هرباریومی مورد بازنگری قرار گرفته­است. کلید شناسایی 22 تاکسون پذیرفته­شده تهیه شده­است. مراکز تنوع و نقشه پراکنش گونه­های این جنس در ایران نشان داده می‌شود، هم­چنین ترتیب گونه­ها به همراه اسامی مترادف و برخی نمونه‌های دیده شده ارائه می گردد. به علاوه زیر گونه­یS. erucifolius subsp. erucifolius که از شمال­غربی ایران جمع­آوری شده، برای اولین بار از ایران گزارش می­شود. این زیر گونه با زیر گونه­ی نزدیک خودS. erucifolius subsp. grandidentatusمقایسه می­شود.

کلیدواژه‌ها


Assadi, M. 1989: Plan of the Flora of Iran. -Tehran.

Boissier, E. 1875: Senecio. in Flora Orientalis. vol. 3: 383- 414. -Genevae & Basileae.

Burkill, I. H. 1909: A Working List of the Flowering Plants of Baluchistan. -Calcutta.

Chater, A. O. & Walters, S. M. 1976: Senecio in Tutin et al. Flora Europaea. vol. 4: 191-205. Cambridge University Press.

Coleman, M., Forbes, D. C. & Abbott, R. J. 2001: A new subspecies of Senecio mohavensis Compositae) reveals Old-New World species disjunction 58 (3): 389-403.

Ghahreman, A. 1987: Flore de l'Iran vol. 8: current number 987. -Tehran.

Ghahremaninejad, F., Ezazi, A., Rahchamani, N. & Attar, F. 2010: A new Senecio L. (Asteraceae: Senecioneae) from Northeast Iran. -Feddes Repertorium Weinheim, 121: 27-31

Jeffrey, C. 1992: Notes on Compositae: The Senecioneae in the Mascarene Islands with an annotated world check list of the genera of the tribe. -Kew Bull. 47: 49-109.

Kadereit, J. W. 1984: Some notes on annual species of Senecio L. (Asteraceae) from northern Africa and the Canary Islands. -Bot. Jahhrb. Syst. 104: 509-517.

Linnaeus, C. 1753: Species Plantarum. vol 2. Stockholm, Facsimile edition (Reprint in 1957. 1959). -London. 

Matthews, V. A. 1975: Senecio. in Davis P. H. (ed.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands. vol. 5: 145-168.- Edinburgh at the University Press.

Moussavi, M., Djavadi, B. & Nordenstam, B. 2001: Rediscovery of Senecio kotschyanus in Iran. -Compositae Newsletter. 36: 77-80.

Nordenstam, B., Moussavi, M. & DJavadi, B. 2002: A new annual species of Senecio from Iran. -Compositae Newsletter. 38: 42-45. 

Nordenstam, B. 1989: Senecio in: Rechinger K. H. (ed.), Flora Iranica no.164: 59-95. -Akad. Druck-u. Verlagsanstalt.Graz.

Nordenstam, B. 2006: Additions to the genus Jacobaea Mill. (Compositae- Senecioneae). -Compositae Newsletter: 44. 12-13.

Noroozi, J., Ajani, Y. & Nordenstam, B. 2010: A new annual species of Senecio (Compositae-Senecioneae) from subnival zone of southern Iran with comments on phytogeographical aspects of the area. -Compositae Newsletter: no. 48. 4-23.

Parsa, A. 1943: Flora de lIran. vol.3: 304-317. -Tehran.

Pelser, P., Veldkamp, J. F. & Meijden, R. 2006: New combinations in Jacobaea Mill. (Asteraceae- Senecioneae). -Compositae Newsletter 44. 1-11.

Pelser, P., Nordenstam, B., Joachim,W. & Linda, E. 2007: An ITS phylogeny of tribe Senecioneae (Asteraceae) and a new delimitation of Senecio L. -Taxon: vol. 56, no.4. 1077-1104.

Schishkin, B. K. & Bobrov E. G. (ed.), 1961: Compositae- Senecio in Komarov Flora URSS. vol. 26: 801- 908. -Doon Scientific Translation co. 318, Chukhuwala, Dehra Dun, India. (English translation: 1995).