دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، دی 1389، صفحه 192-319 
دو گونه جدید گون از بخش Astragalus sect. Ammodendron Bge. از ایران

صفحه 221-224

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی؛ علی‌اصغر معصومی


معرفی یک واریته جدید ازجنس Neotorularia و بازنگری این جنس در ایران

صفحه 225-228

منصوره خداشناس؛ محمد رضا جوهرچی؛ محمد شریفی یزدی


گزارش جدید گونه Betula litwinowii و بررسی پراکنش جغرافیایی جنس توس در ایران

صفحه 237-241

حبیب زارع؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ حمید اجتهادی؛ طیبه امینی اشکوری


گزارش‌های جدید از تبار اینوله (تیره کاسنی) از ارمنستان

صفحه 249-253

سارا نریمیسا؛ فرخ قهرمانی‌نژاد؛ هاسمیک تر- وسکانیان


تعیین سطح پلوئیدی گونه Aegilops cylindrica در ایران از طریق فلوسایتومتری و شمارش کروموزومی

صفحه 258-266

بهنام بخشی؛ محمد جعفر آقایی؛ محمد رضا بی همتا؛ فرخ درویش؛ عیسی ظریفی


آناتومی برگ برخی از گونه‌های بید (تیره بید) در ایران

صفحه 293-302

زهره خلیلی؛ علی اصغر معصومی؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ حسین میرزایی ندوشن


معرفی 13 گونه جدید جلبکهای خاکزی از شالیزارهای استان گلستان

صفحه 314-319

رقیه سیاه بالایی؛ سعید افشارزاده؛ شادمان شکروی؛ شکوه نکوئی