گزارش گونه‌های Ornithogalum sanandajense و Satureja avromanica به عنوان دو گونه جدید از استان کردستان، ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان.

چکیده

گونه Ornithogalum sanandajense به عنوان گونه جدید برای علم گیاهشناسی معرفی می گردد. این گونه با گونه های O. narbonense و  O. brachystachys قرابت داشته و تفاوتهای اساسی گونه جدید با آنها مورد بحث قرار می گیرد. گونه Satureja  avromanica نیز به عنوان گونه جدید معرفی و اختلافات آن با خویشاوندان نزدیک S. macrosiphonia  و S. edmondi  مورد بررسی قرار می گیرد. هر دو گونه فوق از استان کردستان جمع آوری شده اند.

کلیدواژه‌ها


Cullen, J. 1985: Ornithogalum L. in P. H. Davis  Flora of Turkey and the East Aegean Islands. 8: 227-245. – Edinburgh.

Feinburn–Dothan, N. 1986: Ornithogalum L. in Flora Palaestina. 4: 50-57. -The Israel Academy of science and Humanities.

Krashennikovm I. M. 1935: Ornithogalum L. in V. L. Komarov Flora of USSR, translated from Russian by Landau, N., 1968. 4: 292-302. – Leningrad.

Rechinger, K. H. 1995: Ornithogulun in K. H. Rechinger Flora Iranica 165: 119-132.- Wien.

Rechinger, K. H. 1982:  Satureja in K. H. Rechinger Flora Iranica. 150: 495-504. - Graz.

Zahariadi, C. 1980: Ornithogalum L. inT. G. Tutin, V. H. Heywood, N. A. Burges, D. M. Moore, D. H. Valentine, S. M. Walters & D. A. (eds.), Flora Europaea. 5: 35-40. – Cambridge University Press.