کلیدواژه‌ها = Cousinia
تعداد مقالات: 22
1. الگوی پراکندگی جنس کوزینیا در ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 137-141

مهدی زارع؛ احمدرضا خسروی؛ محمد رضا جوهرچی


2. Cousinia olivieri DC.(Asteraceae)، نام قدیمی تر برای گونهC. cirsioides Boiss. از ترکیه

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 231-234

ایرج مهرگان مهرگان


3. شمارش کروموزومی جدید از جنس Cousinia (sect. Stenocephalae, Cynaroideae) در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 86-93

سیده باهره جوادی


5. مورفومتری و مطالعه خصوصیات گرده در بخشه Cousinia از جنس Cousinia در ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 158-166

زهرا احمد خان بیگی؛ مسعود شیدایی؛ فریده عطار


6. گزارش دو گونه جدید از جنس Cousinia Cass. برای فلور ایران از خراسان

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 69-74

فرشید معماریانی؛ محمدرضا جوهرچی


7. بازنگری تاکسونومیک بخش جدید Cousinia sect. Chaetocephalae از تیره Asteraceae

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 191-196

مصطفی اسدی


8. گونه جدید Cousinia iranshahriana (خانواده کاسنی) از استان کردستان، ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 197-199

فریده عطار؛ حسین معروفی


9. گونه جدید Cousinia (sect. Haussknechtianae) karkasensis از کوه‌های کرکس در مرکز ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 200-203

ایرج مهرگان؛ سیده باهره جوادی؛ امیرحسین پهلوانی


10. مروری تاکسونومیکی بر بخش سیناروییدس از جنس کوزینیا (تیره کاسنی) در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 130-184

فریده عطار؛ سیده باهره جوادی


11. دو گونه جدید از جنس Cousinia بخش Pugioniferae (خانواده کاسنی، طایفه سیناره) از شرق و جنوب شرق ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 146-152

فریده عطار؛ سید منصور میرتاج الدینی


12. بررسی دانه‌های گرده در بخش استنوسفاله از جنس کوزینیا (خانواده کاسنی) در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 114-128

اقدس صابر؛ فریده عطار؛ سیده باهره جوادی


13. چهار گونه جدید از جنس Asteraceae) Cousinia ) در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 36-44

مصطفی اسدی


14. گونه ای جدید از جنس COUSINIA از جنوب غرب ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 65-69

فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ اقدس صابر؛ شاهین زارع


15. مطالعه آناتومی – تاگزونومی گونه‌های بخش سراتولوئیده (جنس کوزینیا، خانواده کاسنی) در ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 119-141

فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ کاظم مهدیقلی؛ مسعود شیدائی


16. گونه جدید Cousinia subpectinata از بخش Platyacanthae از غرب کرمان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 143-146

سید منصور میرتاج الدینی؛ فریده عطار؛ مصطفی اسدی


17. معرفی گونه‌های جدید برای فلور ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 223-228

فریده عطار؛ محمد رضا جوهرچی


18. گونه‌های جدید از جنس کوزینیا در ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 161-169

فریده عطار؛ احمد قهرمان


19. مطالعاتی بر جنس کوزینیا (خانواده کاسنی) در ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 55-62

فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ مصطفی اسدی


20. دو گونه جدید و گزارش یک گونه جدید از جنس کوزینیا (بخش Cynaroideae ) از غرب ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 259-269

فریده عطار؛ احمد قهرمان


21. پراکندگی و مطالعات کروموزومی روی Cousinia بخش Sphaerocephalae

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 49-54

سیده باهره جوادی؛ سید محمد غفاری


22. معرفی دو گونه جدید و یک گونه نادر از جنس کوزینیا ( بخش Cynaroideae ) از ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 15-22

احمد قهرمان؛ فریده عطار