الگوی پراکندگی جنس کوزینیا در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز.

2 دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز.

3 عضو هیئت علمی گروه گیاهشناسی، پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

پراکنش جغرافیایی جنس کوزینیا در ایران با استفاده از 3095 گزارش ثبت شده در منابع و یا بر اساس نمونه‌های هرباریومی واکاوی گردید. 241 گونه این جنس در تمام کشور گسترده اند، هرچند که حدود یک سوم از گزارش‌ها از استان‌های خراسان رضوی، تهران و فارس می‌باشد. این جنس 135 گونه نادر و 197 گونه انحصاری دارد. بیشترین مقدار برای شاخص حداکثر فاصله میان دو فرد از یک گونه (MaxD) 1863 کیلومتر می‌باشد. استان‌های خراسان رضوی، لرستان، اصفهان، خراسان شمالی و تهران بالاترین تعداد گونه‌های نادر را دارند. به کمک برنامه DIVA-GIS و با استفاده از خانه‌های ١۰×١۰ کیلومتر و محدوده دایره‌ای همسایه با شعاع ٥۰ کیلومتر غنای گونه‌ای ترسیم شد.غنای گونه‌ای بالا در زاگرس مرکزی (اساسأ استان های لرستان، مرکزی و همدان)، البرز مرکزی، شمال غرب ایران و همچنین کوه‌های کپه داغ در خراسان که نقطه داغ گونه‌های انحصاری نیز می‌باشد، مشاهده شد. چهل و پنج خانه 5/0×5/0 درجه لازم است تا تمام گونه‌های این جنس را در بر بگیرد. این خانه‌ها از لحاظ حفاظتی اهمیت بالایی دارند.

کلیدواژه‌ها


Akhani, H., 1996: Studies on the flora and vegetation of the Golestan National Park, NE Iran, I: A new species and some new plant records. -Annalen des Naturhistorischen Museums, Wien. 98B Suppl. 97 - 105.

Assadi, M., 2009: Four new species of the genus Cousinia Cass. (Asteraceae) from Iran. -Iranian Journal of Botany15 (1): 36-44.

Assadi, M., 2010: A taxonomic revision of Cousinia sect. Chaetocephalae (Asteraceae) . -Iranian Journal of Botany16 (2): 191-196.

Assadi, M., 2011: Two new species of the genus Cousinia (Asteraceae) from Iran. -Iranian Journal of Botany 17 (1): 6-9.

Attar, F., 2010: New records from the genus Cousinia Cass. to the flora of Iran. -Taxonomy and Biosystematics 2: 57-62.

Attar, F., 2011: A taxonomic revision of Cousinia Cass., sect. Albidae Bunge (Asteraceae) in flora of Iran. -Iranian Journal of Botany17 (2): 150-157.

Attar, F. & Djavadi, S. B., 2010: A taxonomic revision of Cousinia, sect. Cynaroides (Asteraceae, Cardueae) in the flora of Iran. -Iranian Journal of Botany16 (1): 130-184.

Attar F. & Ghahreman A., 2006: A synopsis of sect. Cynaroides (Cousinia, Compositae), distribution patternsand diversity centers. -Rostaniha 7 (Supplement 2):315-342.

Attar, F. & Maroofi, H., 2010: Cousinia (sect. Albidae) iranshahriana (Asteraceae, Cardueae), a new endemic species from Kurdistan province, Iran. -Iranian Journal of Botany16 (1): 197-199.

Attar, F. & Mirtadzadini, M., 2009: Two new species of Cousinia Cass. sect. Pugioniferae Bunge (Asteraceae, Cardueae), from east and southeast of Iran. -Iranian Journal of Botany15 (2): 146-152.

Attar, F., Ghahreman, A., Mahdigholi, K. & Sheidai, M., 2004: Comparative Anatomy-Taxonomy of the species of Serratuloideae section (Cousinia, Compositae) in Iran. -Iranian Journal of Botany10 (2): 119-141.

Attar, F., Ghahreman, A. & Saber, A. and Zarre Sh., 2005: A new species of the genus Cousinia (Compositae, sec. Stenocephalae) from from SW of Iran. -Iranian Journal of Botany11 (1) 65-69.

Axelrod, D. I., Al-Shehbaz, I. & Raven, P. H., 1998: History of the modern flora of China. In: Zhang A, Wu S, eds. Floristic characteristics and diversity of East Asian plants. Beijing: -China Higher Education Press, 43–55.

Bonham-Carter, G., 1994: Geographic information systems for geoscientists. Modelling with GIS. Computer Methods in the Geosciences 13. Pergamon/Elsevier, London, UK.

Cressie, N. A. C., 1991: Statistics for Spatial Data. -John Wiley & Sons, New York, USA.

Djavadi, S. B., 2005: New or rare chromosome counts in ten species of Cousinia from Iran. - Rostaniha 6(2): 61-70.

Djavadi, S. B. & Attar, F., 2006: Two new species of Cousinia Cass. of sect. Stenocephalae Bunge from Iran. -Feddes Repertorium, 117 (7–8): 453–458.

Djavadi, S. B. & Attar, F., 2009: Cousinia kilouyensis (Asteraceae, Cardueae), a new endemic species from SW Iran. –Willdenowia 39: 89-92.

Djavadi, S. B. Attar, F. & Eskandari, M., 2007a: Cousinia papilosa, A new species from eastern Iran, Including chromosome count and palynological studies. - Rostaniha, Vol. 8 (2).

Djavadi, S. B., Attar, F. & Najafi, Z., 2007b: A new species of Cousinia sect. Cousinia from NW Iran. -Iranian Journal of Botany13(1): 43-46.

Gaston, K. J., 1996: Species richness: measure and measurement in Gaston, K. J. (ed.). Biodiversity, a biology of numbers and difference. -Blackwell, Cambridge. Pp. 77- 113.

Ghaffari, S. M. & Djavadi, S. B., 1998: Chromosome studies and distribution of nine species of Cousinia section Stenocephalae (Asteraceae) in Iran. – Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences naturelles. 121: 61–68.

Ghahreman, A. & Attar, F., 1999: Biodiversity of plant species in Iran, vol. 1. -Tehran University Publication, Tehran.

Ghahreman, A., Heydari, J., Attar, F. & Hamzeh'ee, B., 2006: A Floristic Study of the Southwestern Slopes of Binaloud Elevations (Iran: Khorassan Province) . -JSUT 32(1) 1-12.

Ghahreman, A., Iranshahr, M. & Attar, F., 1999: Introducing two new and rare species of the genus Cousinia Cass. Sect. Cynaroidae (Asteraceae). -Iranian Journal of Botany 8(1): 15-22.

 Guarino, L., Jarvis, A., Hijmans, R. J. & Maxted, N., 2002: Geographic information systems (GIS) and the conservation and use of plant genetic resources in Engels, J. M. M., Ramanatha Rao, V., Brown, A. H. D. & Jackson, M. T., (eds.). Managing Plant Genetic Diversity, CAB International. -Wallingford, UK, Pp 387-404.

Haffner, E., 2000: On the phylogeny of the subtribe Carduinae (tribe Cardueae, Compositae). –Englera 21.

Hawkes, J. G., Maxted, N. & Lloyd, B. V., 2000: The ex situ Conservation of Plant Genetic Resources. Dordrecht, Kluwer.

Hijmans, R. J. & Spooner, D. M., 2001: Geographic distribution of wild potato species. -American Journal of Botany 88 (11): 2101-2112.

Hijmans, R. J., Guarino, L. & Rojas, E., 2002a: DIVA-GIS a geographic information system for the analysis of biodiversity data. Manual. International Potato Center, Lima, Peru.

Hijmans, R. J., Spooner, D. M., Salas, A. R., Guarino, L. & de la Cruz, J., 2002b: Atlas of wild potatoes. Systematic and Ecogeographic Studies in Crop Genepools 8. International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy.

Hijmans, R. J., Garrett, K. A., Huama´, N. Z., Zhang, D. P., Schreuder, M. & Bonierbale, M., 2000: Assessing the geographic representativeness of genebank collections: the case of Bolivian wild potatoes. Conservation Biology 14: 1755–1765.

Huston, M. A., 1994: Biological diversity, the coexistence of species on changing landscapes. -Cambridge University Press,Cambridge.

Jones, P. G., Beebe S. E., Tohme, J. & Galway, N. W., 1997: The use of geographical information systems in biodiversity exploration and conservation. Biodivers Conserv 6:947–958.

Knapp H. D., 1987: On the distribution of the genus Cousinia (Compositae) . Plant Systematics and Evolution. 155: 15-25.

López-Vinyallonga, S., Mehregan, I., Garcia-Jacas, N., Tscherneva, O., Susanna, A. & Kadereit, j., 2009: Phylogeny and evolution of  the Arctium-Cousinia complex (Compositae, Cardueae-Carduinae). -Taxon58(1): 153–171.

Mabberley, D. J., 1990: The plant book. -Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Maxted, N., Mabuza Dlamini, P., Moss, H., Padulosi, S., Jarvis, A. & Guarino, L., 2005: An Ecogeographic Study: African Vigna. Systematic and Echogeographic Studies of Crop Genepools. -International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI), Rome, Italy.

Mehregan, I., 2008: Systematics, phylogeny and biogeography of Cousinia-Asteraceae Dissertation, Fachbreich Biologie der Johannes Gutenberg-Universitat Mainz.

Mehregan, I., 2011a: Notes on the taxonomy of Cousinia sect. Haussknechtianae (Asteraceae;Cardueae) . -Iranian Journal of Botany17 (2): 137-149.

Mehregan, I., 2011b: Cousinia saloukensis (Asteraceae, Cardueae), a new species from NE Iran . - Willdenowia 41: 261 – 265

Mehregan I. & Assadi, M., 2009: Cousinia sect. Argenteae (Asteraceae, Cardueae), a new section including a new species from NE Iran. -Willdenowia 39: 265–271.

Mehregan, I. & Kadereit, J. W., 2008: Taxonomic revision of Cousinia sect. Cynaroideae (Asteraceae, Cardueae). -Wildenowia 38: 293-362.

Mehregan, I., Assadi, M. & Attar, F., 2003: Cousinia (sect. Haussknechtianae) gatchsaranica, a new species from SW Iran. -Willdenowia 33: 107-111.

Mehregan, I., Djavadi, S. B. & Pahlevani, A. H., 2010: 12 31: Cousinia (sect. Haussknechtianae) karkasensis, a new species from Karkas Mts. in central Iran. -Iranian Journal of Botany16 (2): 200-203.

Memariani, F. & Joharchi M. R., 2011: Two new records of Cousinia Cass. (Asteraceae) from NE Iran, Khorasan provinces. -Iranian Journal of Botany17 (1): 69-74.

Mirtadzadini, M. & Attar, F., 2004: Cousinia (sect. Spinuliferae) hazarensis (Compositae, Cardueae), a new species from SE Iran. -Willdenowia 34: 191-194.

Mirtadzadini, S. M., Attar, F. & Assadi, M., 2004: Cousinia subpectinata (Asteraceae: Plathyacanthae), a new species from W of Kermanprovince. -Iranian Journal of Botany10 (2): 143-146.

Parthasarathy, U., Saji, K. V., Jayarajan, K. & Parthasarathy, V. A., 2006: Biodiversity of Piperin south India-application of GIS and cluster analysis. Current Science 91(5): 652-658.

Rebelo, A. G., 1994: Iterative selection procedures: centers of endemism and optimal placement of reserves. Strelitzia 1: 231–257.

Rebelo, A. G. & Siegfried, W. R., 1992: Where should nature reserves be located in the Cape Floristic Region, South Africa? Models for the spatial configuration of a reserve network aimed at maximizing the protection of diversity. -Conservation Biology 6: 243–252.

Rechinger, K. H., 1972: Cousinia in Rechinger, K. H. (ed.), Flora Iranica. no. 90. Compositae III-Cynareae. Cousinia. -Graz, Austria: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt.

Rechinger, K. H., 1979: Cousinia in Rechinger, K. H. (ed.), Flora Iranica. no. 139. Compositae III-Cynareae. Cousinia. -Graz, Austria:Akademische Druck- u. Verlagsanstalt.

Rechinger K. H., 1986: Cousinia: morphology, taxonomy, distribution and phytogeographical implication. –Proceedings of the Royal Society. Edinburgh 89B:45-58.

Sheidai, M., Mehdigholi, K., Ghahreman, A. & Attar, F., 2006: Cytogenetic study of the genus Cousinia (Asteraceae, section. Serratuloideae) in Iran. -Genetics and Molecular Biology 29: 117-121.

Sigrist, M.S. & Carvalho, C. J. B., 2008: Detection of areas of endemism on two spatial scales using Parsimony Analysis of Endemicity (PAE). the Neotropical region and the Atlantic Forest. -Biota Neotrop. 8(4): 33-42.

Susanna, A. & Garcia-Jacas, N., 2006 [“2007”]. Tribe Cardueae Cass. (1819) in Kadereit J. W. & Jeffrey C. (volume ed.), The Families and Genera of Vascular Plants. - Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 8: 123-147.

Susanna, A., Garcia-Jacas, N., Vilatersana, R. & Garnatje, T., 2003: Generic boundaries and evolution of characters in the Arctium group: a nuclear and chloroplast DNA analysis. -Collection of Botany 26: 101–118.

Tscherneva, O. V., 1985: Chromosome number in the species of the genus Cousinia (Asteraceae) in the flora of the USSR. -Botaniceskij Zurnal 70: 856- 857 (in Russian).

Walters, K. S. & Gillett, H. J., 1998: 1997 IUCN Red List of Threatened Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring Centre. -International Union for Conservation of Nature and NaturalResources. Gland, Switzerland and Cambridge, UK, pp. 1-862.

Whittaker, R. J., Willis, K. J. & Field, R., 2001: Scale and species richness: towards a general, hierarchical theory of species diversity. -Journal of Biogeography 28, 453–470.

Wu, C. Y., 1991: The areal-types of Chinese genera of seed plants. -Acta Botanica Yunnanica Suppl IV: 1–139.