کلیدواژه‌ها = Khorassan
تعداد مقالات: 16
1. گزارش گونه جدیدی از Silene L. (تیره میخکیان) برای فلور ایران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-27

ملیحه نجاتی عدالتیان؛ محمد رضا جوهرچی؛ فرشید معماریانی


2. گونه Rosa kokanicaدر کوههای بینالود: گزارش جدیدی از تیره گل سرخیان برای فلور ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 11-15

علی اصغر ارجمندی؛ حمید رضا شرقی؛ فرشید معماریانی؛ محمد رضا جوهرچی


3. مطالعه سیانوباکتری‌های دارای هتروسیست مزارع برنج کلات نادری واقع در شمال شرق ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 257-264

الهه اصلانی؛ حسین ریاحی؛ زینب شریعتمداری؛ فاطمه بازی


4. گونه Rosa freitagii گزارش جدیدی از تیره گل سرخیان برای فلور ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 183-187

حمیدرضا شرقی؛ علی اصغر ارجمندی؛ فرشید معماریانی؛ محمدرضا جوهرچی


5. Festuca karatavica گونه گزارش جدیدی از تیره گندمیان برای فلور ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 57-61

فرشید معماریانی؛ علی اصغر ارجمندی


6. گزارش‌ها و مترادف جدید از جنس گون، بخش‌هایAmmodendron و Caprini از ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 76-83

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی


7. گونه‌ای جدید و گزارش جدیدی از جنس Acanthophyllum C. A. Mey. از شمال شرق ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-63

معصومه محمودی شمس آباد؛ جمیل واعظی؛ فرشید معماریانی؛ محمدرضا جوهرچی


8. گزارش جدید از جنس Calligonum L. در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 84-85

حسن امیرآبادی‌زاده؛ غلامرضا حسینی بمرود؛ علی‌اصغر معصومی


9. گزارش دو گونه جدید از جنس Cousinia Cass. برای فلور ایران از خراسان

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 69-74

فرشید معماریانی؛ محمدرضا جوهرچی


10. دو گونه جدید گون از بخش Astragalus sect. Ammodendron Bge. از ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 221-224

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی؛ علی‌اصغر معصومی


11. مروری بر جنس‌های Chondrilla و Heteroderis از تیره Asteraceae در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 91-95

یاسمین ناصح


12. یک مترادف ویک گزارش جدید از جنس فرفیون برای فلورایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 112-116

یاسمین ناصح؛ محمد رضا جوهرچی


13. گیاهان ریزوم دار جنس .Allium L در ایران: گزارش دو گونه جدید برای ایران و مروری بر رده‌بندی و جغرافیای گیاهی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 12-20

فرشید معماریانی؛ محمد رضا جوهرچی؛ فورکت خسنوف


14. گونه‌های جدیدی از جنس اسکروفولاریا در ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 193-202

فریده عطار؛ محمد رضا جوهرچی؛ مصطفی نوروزی؛ احمد حاتمی


15. گزارش‌های جدید و جالب از خانواده Euphorbiaceae از ایران و خراسان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 189-193

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی


16. یک گونه جدید منفک گون از بخش Caprini از خراسان

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 63-64

علی‌اصغر معصومی؛ حکمت صفوی؛ یاسمن ناصح