گونه‌ای جدید و گزارش جدیدی از جنس Acanthophyllum C. A. Mey. از شمال شرق ایران

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم گیاهی/ گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار/گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیأت علمی/ گروه گیاهشناسی، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 کارشناس/گروه گیاهشناسی، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

گونهAcanthophyllum ejtehadii از بخش Oligosperma به عنوانآرایه جدیدی برای علم گیاهشناسی از خراسان در شمال شرق ایران معرفی می‌شود که خویشاوند نزدیک A. diezianum  است. گونه دیگری از این بخش با نام  A. maimanense  که تاکنون فقط از شمال غرب افغانستان معرفی شده، برای اولین بار برای فلور ایران گزارش می‌شود. این گونه ها با نزدیک ترین گونه‌های خویشاوند خود در بخش Sect. Oligosperma مقایسه شده و تصاویر و اطلاعات پراکندگی جغرافیایی آنها ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Basiri, Sh., Bidi, B., Assadi, M., & Rahimi Nejad, M. 2011: A taxonomic study of Acanthophyllum C. A. Mey. (Caryophyllaceae) in Iran. -Iran. Journ. Bot. 17 (1): 24-39.

Fior, S., Karis, P., Gabriele. C., Minuto, L., & Sala, F. 2006: Molecular phylogeny of the Caryophyllaceae (Caryophyllales) inferred from chloroplast matk and nuclear rDNA ITS sequences. -American Journal of Botany 3: 399–411.

Ghaffari, M., 2002: Biosystematic study of some Acanthophyllum species. -PhD thesis, University of Tehran.

Ghaffari, M. 2004: Cytotaxonomy of some species of Acanthophyllum (Caryophyllaceae) from Iran. -Biologia, Bratislava 59 (1): 53-60.

Heywood, V. H. 1985: Flowering plants of the World. Croop Helm. London, pp. 63-70.

Mahmoudi, M. 2011: Biosystematic study of Acanthophyllum C. A. Mey. sect. Oligosperma in Khorassan provinces. -MSc thesis, Ferdowsi University of Mashhad.

Schiman-Czeika, H., 1988: Acanthophyllum in Rechinger, K. H. (ed.) Flora Iranica,  no. 163: 253-330. -Akademische Druck- u. Verlagsantalt, Graz. Pp..

Shishkin, B. K. 1936: Acanthophyllum in Komarov, V. L. (ed.) Flora of USSR, vol. 6: 781-802. –Moskva & Leningrad.

Takhtajan, A. L., 1986. Floristic Regions of the World. -University of California Press, Berkley.