گزارش گونه جدیدی از Silene L. (تیره میخکیان) برای فلور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه پژوهشی گیاه شناسی، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

گونه Silene breviauriculata که براساس فلورا ایرانیکا پراکنش آن تاکنون فقط از افغانستان گزارش شده است، در این مقاله برای اولین بار از ایران (استان خراسان) گزارش می شود.  تصویرها و نقشه پراکنش آن در ایران نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


Edalatiyan, M., Ghahremaninejad, F., Attar, F. & Joharchi, M. 2010: A taxonomic study on the genus Silene (Caryophyllaceae) in Iran. -Rostaniha. Vol. 11(2): 133–149.

Edalatiyan, M., Joharchi, M. & Ghahremaninejad, F. 2011: Silene ferdowsii, a new species from Iran. Annales Botanici Fennici.Vol. 48: 155–158.

Gholipour, A., Sheidai, M. 2009: A new record and some rediscovered endemic Silene (Caryophyllaceae) species in Iran. Rostaniha.Vol. 10: 212-220.

Gholipour, A. and Parsa Khanghah, M. 2015: Silene mishudaghensis (Caryophyllaceae), a new species from Iran. Iran. J. Bot. vol. 21 (2): 118-122.

Greuter, W. 1995: Silene L. (Caryophyllaceae) in Greece: a subgeneric and sectional classification. Taxon.Vol. 44: 543–581.

Hosseini, E., Assadi, M. 2016: Introducing a new species, Silene ghahremaninejadii (Caryophyllaceae), from Iran. Nova Biologica Reperta.Vol. 3 (2): 131-135.

Hossini, E., Ghahremaninejad., Assadi, M. 2016: The indumentum of vegetative and reproductive parts of annual species of Silene (Caryophyllaceae) in Iran. Biological Sciences.Vol. 6: 107-116.

Hossini, E., Ghahremaninejad., Assadi, M., Nejati Edalatiyan, M. 2017: Seed micromorphology and its implication in subgeneric classification of Silene (Caryophyllaceae, Sileneae). Flora.Vol. 228: 31-38.

 

 

 

 

 

 

 

 

Melzheimer, V. 1988: Caryophyllaceae, Silene L. In: Rechinger, K.H. (ed.). Flora Iranica, Akademische Druck und Verlagsanstalt, Graz.Vol. 163: 341-508.

Oxelman, B. & Lidén, M. 1995: Generic boundaries in the tribe Sileneae (Caryophyllaceae) as inferred from nuclear rDNA sequences. Taxon.Vol. 44: 525–542.

Shishkin, B.K. 1936: Caryophyllaceae, Silene. In: Komarov, V.L. (ed.). Flora of the USSR, 6th. . National Science Foundation, Washington, D.C.Pp. 578– 691.

Swank, G.R. 1932: The Ethnobotany of the Acoma and Laguna Indians. University of New Mexico, M.A. Thesis, p. 69.

Vestal, P.A. 1952: The Ethnobtany of the Ramah Navaho. Papers of the Peabody Museum of American Archaelogy and Ethnology.Vol. 40(4):