گونه‌های جدیدی از جنس اسکروفولاریا در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هرباریوم مرکزی دانشگاه تهران، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 هرباریوم دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، شیراز، ایران.

چکیده

جنس اسکروفولاریا در ایران دارای 60 گونه است که از این تعداد 26 گونه انحصاری ایران هستند. در میان نمونه‌های جمع‌آوری شده ایران شش گونه به عنوان گونه های جدیدی شرح داده شده و به نامهای S. alhagioides, S. crassipedunculata,S. ispahanica, S. khorassanica, S. schiraziana, S. tortuosissima,  نامگذاری شدند. این گونه‌ها با نزدیکترین گونه های خویشاوند خود مقایسه می گردند. گونه S. rosulata   نیز که پراکنش آن تا کنون از افغانستان گزارش شده بود بر اساس جمع‌آوری‌های متعدد از مرزهای شمال شرقی ایران نزدیک ترکمنستان برای اولین بار گزارش می‌گردد. تصاویر همه گونه‌ها نیز ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها


Attar F. & Hamzeh’ee, B. (in press): Two new species of Scrophularia L. (Scrophulariaceae) from Iran.- Feddes Repertorium.

Grau, J, 1981: Scrophularia in Flora Iranica (Ed. K. H. Rechinger), no. 147: 213-290. - Akademische Druck- u. Verlagsanstatl Graz-Austria.

Lall, S. S. & R. R., Mill, 1978: Scrophularia in Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Ed. P. H. Davis, vol. 6: 603-647. -Edinburgh, at the University Press.