گزارش جدید از جنس Calligonum L. در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسان/مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

2 کارشناسان/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

3 استاد پژوهش / مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

با مشاهده و شناسایی نمونه‌های هرباریوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، گونه C. eriopodum Bunge شناسایی و در اینجا به عنوان گزارش جدید از استان خراسان جنوبی منطقه زیرکوه قاین برای ایران معرفی می‌گردد. این گونه از نظر صفات تاکزونومی با همه گونه‌های Calligonum در ایران تفاوت دارد.

کلیدواژه‌ها


Maassoumi, A. A. 2011: A revision of the Genus Calligonum in Iran, -Iran. J. Bot. 17 (1): 43-54.

Pavlov N. V. 1936: Calligonumin Flora U.S.S.R. vol. 5: 527-594. -Moskva & Leningrad.

Rechinger, K. H. & Schiman-Czeika, H .1968: Polygonaceae in K. H. Rechinger  Flora Iranica no. 56 –Graz.