یک مترادف ویک گزارش جدید از جنس فرفیون برای فلورایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

اعضای هیآت علمی هرباریوم دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

ضمن مطالعات تاکسونومیک جنس Euphorbia در شمال شرق ایران  E. cheirolepioides مترادف با E. grossheimii  قرارداده شد. همچنین گونه E. turkestanica به عنوان یک گونه نادر برای دومین بار از شمال شرق ایران گزارش می‌شود. پراکندگی جغرافیایی و تصاویر هر دو گونه آورده شده است

کلیدواژه‌ها


Hill, ST. 1949: Euphorbiaceae in V. L. Komarov, Fl. USSR Vol. 14. -Moskva & Leningrad.

Ghahreman,  A. 1986. Flora of Iran in colour vol. 7, no. 792. –Tehran.

Mobayen, S. 1979. Euphorbiaceae in Flora of Iran, Vascular Plants, vol. 2: 86-143. –Tehran.

Pahlevani, A. H. 2007: Notes on some species of the genus Euphorbia in Iran. Rostaniha vol. 8 (2): 89-103.

Rechinger, K. H. & Schiman-Czeika, H. 1963: Euphorbiaceae in Fl. Iranica  no. 6. - Graz.

Smith, A. R. 1986. Euphorbiaceae. in  Flora of Pakistan. 172. -Islamabad  

Smith, A. R. 1980. Euphorbiaceae  in Flora of Iraq. 4: 327-362. -Baghdad.

Zohary, M. 1972: Euphorbiaceae in  Fl. Palestina. vol. 2: 269-287. -Jerusalem.